+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

NESPERT CAM


NESPERT CAM е система, специално създадена за фигурен разкрой и програмиране на CNC машини за лазерно, плазмено, газо-кислородно, водо-абразивно и други видове рязане на листови детайли.

Системата се развива повече от 25 години. В нея е събран технологичен опит от партньорства с производители и потребители на разнообразни типове CNC машини за термично и други видове рязане.

NESPERT CAM е доказала своите достойнства и надеждност. Използва се в продуктово ориентирани компании със сериен или инвестиционен тип производство, в технологично ориентирани компании с поръчков тип производство, в складове за метали и в ремонтни работилници.

Характеристики

NESPERT CAM e 64 битов технологичен софтуер за Windows или Linux.

CAM системата е базирана на авторски алгоритми за плътно постъпково разполагане с оптимизация и on-line контрол против припокриване, без ограничения от форма или размери на работна зона и детайли.

Създава автоматично и интерактивно фигурен разкрой с развита технология на термично и струйно рязане. 

NESPERT CAM притежава потребителски интерфейс с интегрирани методи за разполагане и управление на технологията на обработка.

NESPERT CAM е пълнофункционална CAM система за програмиране на CNC машини за фигурен разкрой, която:

 • поддържа геометрия и данни в База Данни за детайли по поръчки,

 • импортира геометрия и атрибути на детайли за разполагане,

 • задава вид на рязане, листи и материал, чрез избор на машина от Технологични справочници,

 • автоматично и интерактивно разполага детайли и блокове,

 • разполага детайли от поръчки според приоритети,

 • прилага технология на обработка според материал, машина и вид на рязане,

 • генерира NC програми и документи за обработка,

 • калкулира времена за обработка, себестойност и създава оферти.

NESPERT CAM може да работи съвместно със системата за управление на технологичната подготовка NESPERT Manager, с NESPERT MES за управление на разкройно производство, както и в състава на комплексни системи за управление на предприятие.

Комплектът NESPERT CAMвключва:

 • NESPERT CAM – CAM система за фигурен разкрой и NC програмиране,

 • Библиотека Параметрични детайли,

 • Библиотека Vintech rPipe - детайли от цилиндрични тръбни възли,

 • Библиотека NESPERT rJet – технология на водо-абразивно рязане,

 • Библиотека NESPERT rAMT - променлив брой и разстояния на успоредни резачи,

 • Библиотека NESPERT rLaser – технология на лазерно рязане,

 • Библиотека NESPERT rSales - ценообразуване и офериране по поръчки за многолистов разкрой,

 • NESPERT NCV – Система за верификация на NC програми за термично рязане.

Опционални библиотеки

 • Библиотека NESPERT rBevel – технология на наклоняемо рязане.

 • Библиотека NESPERT rDrill – технология на пробивно-разстъргващи и фрезови обработки.

 • Многопотребителска БД за NESPERT CAM.

 • Отворена База Данни
  NESPERT CAM автоматизира създаването на технологии на обработка, като отчита особеностите и изискванията на всеки вид рязане – лазерно, плазмено, газо-кислородно, водо-абразивно или механично. Съхранява информация, според протичащите физически и химически процеси в среза, вида и дебелината на материала и вида на обработваемия контур. Системата поддържа информацията за многократно ползване в SQL БД, която е скрита за потребителя (т.е. не изисква системна поддръжка). Информацията в БД е организирана в достъпни за разглеждане и редакция Справочници.

  • Технологични Справочници
   NESPERT CAM поддържа специфичните технологични знания в Технологични Справочници (ТС) за Машини, Супорти, Инструменти, Газове, Постпроцесори, Видове и Марки материали, Производители, Технологии за обработка, Технологични таблици.
   NESPERT CAM ги използва, за да определи и приложи в проекта технология на обработка според машина, марка и дебелина материал, вид на обработка, вид и дължина на контури.

  • Справочник Листи
   Поддържа геометрия и атрибутна информация за Правоъгълни листи и Използваеми Остатъци (ИО). В справочника листите са организирани по критерии: материал, дебелина, стандарт, форма – правоъгълна или сложна. Листи в справочника се зареждат чрез директно въвеждане от CAD файлове или чрез запис на Използваеми остатъци от карта за разкрой.

  • Справочник Блокове
   Поддържа разкроени групи детайли, организирани по материал, дебелина, машина, енергиен източник, инструмент и керф. Използва се при повторяемо производство на детайли от един продукт.

  • Справочници с Нормативи за труд и материали
   Поддържат данни за нормиране, необходими за ценообразуване и офериране в справочници Цени за материали и обработка, Фирмени данни на клиенти и доставчици, Други разходи, Условия на доставка, Настройки за ценообразуване.

NESPERT CAM създава геометрия на детайли чрез импорт от CAD геометрия или чрез изпълнение на параметрични макроси от собствени библиотеки.

 • Импорт на геометрия
  NESPERT CAM импортира детайли от 2D CAD геометрия или от проекцията в равнина OXY на 3D wire-frame геометрия.
  От CAD файл може да импортират геометричните примитиви: отсечки, дъги от окръжности и елипси, полилинии, NURBS сплайни, точки и текстове. При импорт преобразува CAD примитивите в контури, съставени от отсечки и дъги. При определени условия, в детайла се добавят точки и текстове за извършване на обработки върху тях.  

  NESPERT CAM интелигентно коригира геометрични дефекти и маркира местата на останалите грешки.

  Определя вида на контурите в детайла, като: външен и вътрешен затворен, отвор, прорез, геометрия за маркиране, текст и точково множество. Позволява ръчна промяна, включване и изключване на видове обработки според слой или цвят на входните контури, както и промяна на мерната единица на входната геометрия.

  NESPERT CAM импортира геометрия от CAD файлове с формати DXF, DWG*, SVG, ESSI, NX XML, DSTV, CDW*, FRW*, PSM*.
  При инсталиран SolidEdge - NESPERT CAM може да импортва CAD геометрия на листови детайли от файлове в PSM формат, а при инсталиран КОМПАС-3D/КОМПАС-График - CAD геометрия от файлове в CDW формат.
  Когато един CAD файл съдържа геометрия на множество детайли, зарежда всички детайли едновременно, без да променя взаимното им разположение – като един мултидетайл.

  От един DXF файл, съдържащ множество AutoCAD блокове зарежда избрани детайли.
  Когато в името на файла или AutoCAD блока са указани количества, детайлите се въвеждат автоматично в заданието за разкрой с количества.

 • Параметрични детайли
  В библиотека се съдържа множество параметрични макроси. Всеки макрос отваря скица и от въведените размери и параметри записва детайл във NESPERT CAM.

 • Проект
  NESPERT CAM записва данните по хода на разкроя в проектен файл в папка на операционната система.
  Системата поддържа всички нужни данни в проектния файл, за да осигури отваряне на проекта, както от потребителя, който го е създал, така и от отдалечен потребител на системата.

 • Управление на разкроя
  За управлението на хода на проектиране в системата се използват Задание, Опашка за разполагане, Разкроен навигатор, Дърво на проекта и галерии Детайли, Блокове и Карти за разкрой.

 • Листи за разкрой в проект
  NESPERT CAM разкроява върху много цели листи и Използваеми Остатъци (ИО). Листите задава чрез директно въвеждане на размери, чрез избор от справочник Листи или чрез импорт на геометрия от CAD файл. За всеки лист позволява задаване на лимит. В един проект може да разкроява върху предварително зададени размери листи.
  Управлява интелигентно кратността на листа/картата за разкрой. Скъсява или удължава лист по всяко време, задава опасни зони за прихвати. Определя ИО с правоъгълна, произволна или стъпаловидна форма.

 • Варианти на карти за разкрой
  NESPERT CAM може да изключи карти от проекта, след което те стават неизползваеми, а детайлите им се връщат за доразполагане. NESPERT CAM може да заключи карти, след което те остават нередактируеми, а детайлите не се връщат за доразполагане. За заключени и изключени карти може да генерира справки и NC програми.

 • Интерактивни инструменти за разкрой
  Около избраните за интерактивно разполагане обекти системата поставя "дръжки" на функции за разполагане: непрекъснато и постъпково завъртане, огледално обръщане, управление на регулярно разполагане, автоматично привличане и динамична ориентация, съвместено разполагане.

 • Създаване на технология по всяко време
  Отличителна характеристика на NESPERT CAM е, че по всяко време може да създава или премахва технологията на обработка в цяла карта или в част от нея. Допустимо е да се разполагат детайли без технология и преди генериране на NC програма да се създаде технологията на рязане. Също така може предварително да се създаде технология за всеки детайл и да се разполагат детайли с технология.

Фигурен разкрой

 • NESPERT CAM разкроява с висока ефективност.
  Използва алгоритми за постъпково плътно разполагане и on-line  контрол  против припокриване, чрез които забранява поставяне на обект върху вече разположени обекти.
  Притежава развита функционалност за автоматичен или интерактивен разкрой.
  Във всеки момент NESPERT CAM позволява прекъсване на автоматично разполагане, интерактивно действие и продължаване с автоматично разполагане.

 • Автоматичен разкрой
  За определени ъглови положения, системата оптимизира, намира мястото и ориентацията на детайл или блок върху листа и го разполага плътно до вече разположените обекти. Автоматичното разполагане се извършва по реда, зададен в опашка за разполагане и с количества, определени в задание, върху един лист или върху много листи, до изчерпване на разрешените листи или на детайлите в заданието.

 • Неограничена вложеност
  NESPERT CAM разполага детайли в отвор на детайл. Нивата на вложеност са неограничени. 

 • Интерактивното разполагане
  В интерактивен режим може да се разполага фигурно или регулярно с управление от съответни "дръжки".
  Чрез курсора, с влачене, бутане или манипулиране, детайлите се поставят близо до желаното място върху листа. След пускането им, алгоритмите за on-line контрол против припокриване ги наместват плътно до вече разположените обекти върху листа.

 • Специални методи за разполагане
  NESPERT CAM предоставя функции, отчитащи характеристиките на CNC машините, като: Разполагане по границата на листа; Съвместено разполагане; Успоредно разполагане с фиксирани разстояния между резачите и доразполагане след успоредно разполагане; Успоредно разполагане с променливо разстояние и брой резачи.

 • Работа с блокове
  Във NESPERT CAM са разработени разширен набор функции за работа с групи наредени детайли, наричани блокове.
  Блоковете могат да бъдат използвани както са създадени или да бъдат разбивани и доработвани на място. Използването на блокове в системата е повсеместно.

 • Режещи траектории и маршрут на бързите ходове
  NESPERT CAM предоставя мощни инструменти за управление на режещи траектории и маршрут на бързите ходове.

  • Режеща траектория  е пътят на енергийната струя, която обхожда отделен контур от детайл по начин, определен от технологията на обработка.
   NESPERT CAM знае кои контури са външни, вътрешни, кръгли отвори, прорези, кои траектории се маркират (или гравират), а също и кои са точки за центроване.
   Траекториите се създават автоматично, с on-line контрол срещу припокриване, според материал, вид и дължината на контури. NESPERT CAM използва информацията от Технологичните Справочници за построяване на траектории и свързаните с тях траекторни елементи.
   Системата намира място за траекторните елементи, така, че да не припокрият съседни обекти, като прилага on-line контрол против припокриване.

  • Маршрутът на бързите ходове определя поредността на обработка на отделните траектории в блок, в работна зона и в карта за разкрой. Маршрутът се генерира автоматично или интерактивно.

 • NESPERT CAM автоматично създава траектории за рязане, за маркиране (гравиране), за почистване. Визуализацията на траекториите се извършва при поставяне на траекторен елемент.
  Автоматично създавани траекторни елементи са:

  • Входове/Изходи; Пропуски; Панделки и операции в острите ъгли,

  • части от траектории за управление на скоростта и ускорението в ъгли, включитено радиуси на закръгления за плавно заобикаляне на ръбове,

  • части от траектории за бездефектно рязане на отвори, когато плазменият източник позволява управление на гасене.

  • верижно рязане със заобикаляне,

  • траектории за летящо рязане (fly cutting).

 • NESPERT CAM​​​​​​​ създава интерактивно траектории и траекторни елементи
  NESPERT CAM създава:

  • Рязане с мостове, включително с ъглови и отрицателни мостове,

  • общи срезове,

  • псевдо-мостове с водеща линия, включително върху общи срезове,

  • траектории на детайли, разположени по границите на листа,

  • траектории с „илици“ за вход от съседна траектория,

  • „катинари“ по траекторията,

  • траектории за непрекъснато рязане,

  • траектории за летящо рязане (fly cutting).

 • Интерактивно редактиране
  Променя мястото на Вход/Изход или Пропуск с влачене по траектория, променя наклон и дължина на Вход и Изход с влачене на съответни „дръжки“, променя вида на Вход и Изход чрез „ореоли“.

 • Прехвърляне на карта за разкрой между машините
  NESPERT CAM поддържа развити функции за прехвърляне на NC програми между различни по тип машини.
  NESPERT CAM по всяко време позволява автоматична промяна на машина, режим на рязане, технология, керф и постпроцесор в проекта.

 • Създаване на маршрут
  NESPERT CAM предоставя развити функции за автоматична и интерактивна работа с бързите ходове.

  • Създава маршрут на бързите ходове, с оптимизация тип „вълна“, z-образен, разпръснат, с обратно обхождане и други,

  • работи с частични и с пълен маршрути,

  • отчита подетайлност и нива на вложеност,

  • автоматично създава движения на бърз ход без рязане за заобикаляне на изрязани области на листа за избягване на колизии,

  • управлява движения на бърз ход с включено следене,

  • трасира маршрут.

 • Копиране на технология от детайли с технология върху разположени детайли без технология.

  • Поддържа мощни функции за прехвърляне на NC програми между различни по тип машини.
   NESPERT CAM по всяко време позволява aвтоматична промяна на машина, режим на рязане,  технология, керф и постпроцесор в проекта.

 • Специални задачи за фигурен разкрой

  • Рязане с общи срезове: по двойки, в матрици от правоъгълни детайли, в множества произволни детайли, общ срез на разположени детайли,

  • недопускане на колизии, с преориентирани Входове/Изходи според последователността на изрязване на контурите; Автоматично заобикаляне на бърз ход на изрязани области,

  • създаване на карти за разкрой само с непрекъснато рязане и вход от границата на листа,

  • разрязване на решетката за скрап,

  • прорязване на пропуски след края на основната обработка,

  • създаване на технологии за обработка по кадри (с репозициониране) на листи, по-дълги от работния ход на машината,

  • възможност за автоматично разделяне на карта за разкрой на последователни установки за две машини, по два начина:

  1. Първа установка: пробивно-разстъргваща обработка на детайлите от карта за разкрой върху вертикален обработващ център; Втора установка: рязане на контури върху машина за термично рязане.

  2. Първа установка: рязане на контури върху машина за термично рязане; Втора установка: подетайлна пробивно-разстъргваща обработка върху обработващ център.

  • постмаркиране на машината. Маркиране на плавка от текущия лист върху определени детайли от карта за разкрой.

 • Генериране на отчети и документи
  Записва документи в HTML, PDF и DXF формати за отделна карта или за всички карти в проект.

 • Генериране на NC програми в ISO/EIA, ESSI и други системи команди
  NESPERT CAM създава NC програми чрез Универсален или Външен постпроцесор. Генерира програми за:

  • всички видове термично рязане,

  • водо-абразивно рязане,

  • наклоняемо рязане,

  • пробивно-разстъргващи обработки със смяна на инструмент от инструментален магазин,

  • рязане с тангенциален нож или лента,

  • векторно или текстово маркиране,

  • рязане с различни системи за автоматично управление на режим на рязане.

Решения за термично рязане

NESPERT CAM притежава развита функционалност за програмиране на съвременни машини за лазерно рязане с технологични таблици, специфични за типа машина. Създава разкрой и технология на рязане с широк набор функции за лазерна обработка с отчитане на материал, вид и дължина на контура. Програмира рязане, почистване и гравиране. Генерира NC код със завъртане и транслация на подпрограми.

NESPERT CAM притежава развита функционалност за програмиране на машини за плазмено и газо-кислородно рязане. Създава разкрой и технология на рязане, както за плазмено рязане на тънки метали, така и за газо-кислородно или плазмено рязане на дебели метали.

Програмира термично рязане в съчетание с:

 • прахово, ударно, плазмено или струйно маркиране на векторна геометрия със специален инструмент,

 • предварително или подетайлно маркира текстовес текстово-печатащи глави,

 • предварително или подетайлно маркира/гравира векторна геометрия с плазмен резач. 

Програмира термично рязане в съчетание с предварително пробиване с размерен инструмент. Пробива стартови отвори за врязване, но не пробива стартови отвори при врязване от ръба или от вече изрязан контур.

Генерира NC код, включително за управление на автоматични газови конзоли и програмируеми плазмени източници.

NESPERT CAM създава наклони и NC програми за плазмено и газо-кислородно наклоняемо рязане чрез опционалната библиотека NESPERT rBevel.

Библиотеката предоставя гъвкави инструменти за създаване на карти за разкрой с наклоняемо рязане. Чрез нея интерактивно се създават и управляват:

 • единични наклони - долен, горен наклон, долна, горна фаска,

 • съставни - Y, K, X, наклони,

 • променливи наклони и фаски

 • наклони върху цели контури или части от контури, без ограничения,

Библиотеката създава технология по наклонени траектории, в съответствие с възможностите на CNC машината, наклонената глава и системата на следене, като управлява:

 • специфични траекторни елементи, включително Технологични Точки за управление на спомагателните функции за наклоняемо рязане,

 • различни видове обхождане с наклонени траектории на ъгли: с отделни траектории, панделка, закръгление, замитане, в точка; на ъгли по външни и вътрешни траектории;

 • ъглови преходи между еднакви или различаващи се по ъгъла на наклона траектории,

 • преходи между наклонени и вертикални траектории,

Библиотеката предоставя развити възможности за управление от NC програмата или от CNC контролера на точността на размерите в детайли с наклони.

Създава NC програми за наклонено рязане с различни конструкции наклоняеми глави с 4- и 5-осово управление с движения по оси XYCA, XY45°CA,XYAB, XYZAB.

NESPERT CAM създава технология за пробивно-разстъргваща и фрезова обработка на отвори, комбинирана с термично рязане чрез опционалната библиотека NESPERT rDrill:

 • Върху геометрията на плоски детайли дефинира комплексни обработки на степенни отвори и 2D контури за фрезоване,

 • поддържа библиотека с пробивно-разстъргващи и фрезови инструменти и съответни режими на обработка,

 • задава подредба на инструментите от NC програма в инструменталния магазин.

 • създава NC програми за комбинирано термично рязане и пробивно-разстъргващи и фрезови обработки със смяна на инструмент от инструментален магазин.

NESPERT CAM създава геометрия на разгъвка на детайл от тръбен възел чрез изпълнение на параметричен макро-детайл от библиотека NESPERT rPipe и:

 • показва 2D скица на общия вид, скица на разгъвката и 3D изображение на обработваемия детайл,

 • върху разгъвката на детайла построява наложени конструктивни елементи, като прорези и монтажни маркери; разгъвката отчита начина на сглобяване на възела,

 • чрез макрос Единична тръба построява матрично разположени кръгли или правоъгълни отвори върху тръбен детайл.

NESPERT CAM създава фигурен разкрой и NC програми за плазмено и газо-кислородно рязане за машини с функционалност за промяна на броя успоредни резачи и разстоянията между тях (Advanced Multi Torch) с помощта на модул NESPERT rAMT:

 • създава карти за разкрой с автоматично или интерактивно разположени групи детайли за успоредна обработка,

 • създава режещи траектории и маршрут на бързите ходове,

 • визуализира и трасира успоредна обработка,

 • създава интерактивно разкрой и технология за успоредна многорезакова обработка на дълги детайли с успоредни страни.

NESPERT CAM извършва ценообразуване от карти за разкрой в един проект и създава търговски документи чрез библиотека Vintech rSales.

Библиотеката прецизно изчислява разхода на метал и време по програма за рязане, маркиране и почистване, и ги разпределя по детайли, по карти, по задания и за поръчка.

Калкулира себестойност на база нормативи от Справочници по:

 • Дължина или време за обработка,

 • тегло (или площ) на детайли от поръчка, използваеми остатъци, остатъци към поръчка и отпадък за скрап.

В калкулациите добавя печалба или отстъпка, допълнителни разходи и общозаводски разходи.

Създава:

 • Търговски документи, като проформа-фактура или оферта,

 • комплектуващи документи, като списък листи и ИО, карти за разкрой, спецификации или други видове отчети.

Позволява документите да бъдат генерирани за продажби:

 • В национална валута, със или без ДДС,

 • в друга валута, на повече от един език.

NESPERT CAM се използва успешно и за програмиране на: комбинирано термично рязане с размерна щанцова обработка, водоабразивно рязане, рязане с тангенциален нож (knife cutting), рязане с лентово-тангенциален нож (polyurethane foams cutting), 2D контурна фрезова обработка (CNC routers).

Системни изисквания и локализации

CAM системите NESPERT CAM и NESPERT NCV работят в 64 битов режим, според използваната операционна система, която може да бъде:

 • Microsoft Windows 10, 11

 • Linux - Ubuntu, в нативен режим, без емулация.

CAM системите са локализирани на английски, български и руски езици. В системите няма ограничения за езика на локализация.

Лицензите се активират от мрежов хардуерен ключ WIBUBox/U+. Ключът се инсталира на USB порт на локален компютър или на файлов сървър в мрежата на предприятието.

NESPERT CAM и NESPERT NCV се лицензират мрежово, което позволява CAM системите да се инсталират на много работни места, свързани в мрежата на предприятието, а броят едновременни потребители да е равен на броя закупени лицензи.

Стандартно, всеки лиценз на NESPERT CAM използва локална БД, поради което всеки ползва собствени настройки и Технологични справочници. Затова отделният потребител трябва да се грижи за актуалността на дефинициите на настройки на машини, постпроцесори и технологията на обработка.

Към NESPERT CAM се предлага мрежова БД, в която се поддържат единни Настройки, Технологични справочници и БД с детайли по разкройни поръчки, към които могат да се свържат лицензите на NESPERT CAM.

Мрежовата БД е опционална. Инсталира се върху SQL и CMF сървър, работещи на файлов сървър под ОС Linux.

SQL сървърът е PostgreSQL, CMF сървърът е Django и те се разпространяват като open source софтуер.

 

ВИНТЕХ КАДКАМ може да инсталира посочения софтуер при поискване.

Когато NESPERT CAM работи заедно с NESPERT Manager, мрежовата БД трябва да се надстрои, за да поддържа спецификации на разкрой, разкройни планове и планови задания.