+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

NESPERT Pipe


NESPERT Pipe e самостоятелна CAD/CAM система за NC програмиране на вертикално рязане на тръборезни машини за термично рязане.

Тръбният разкрой с NESPERT Pipe:

 Отчита специфични особености на различни конструкции от заварени тръби,

 многократно съкращава времето за конструиране на цилиндрични детайли от тръбни възли,

 многократно намалява времето за NC програмиране,

намалява разхода на метал средно с 10% спрямо NC програмиране с неспециализирани системи.

Характеристики

Стандартният комплект включва лицензи за:

 • NESPERT Pipe – CAM система за фигурен разкрой и NC програмиране на тръборезни машини,
 • Библиотека NESPERT rPipe – параметрични макроси за тръбни възли.

NESPERT Pipe:

 • Задава тръбни заготовки чрез въвеждане на размери или с избор от справочник Тръбни заготовки,
 • определя материал чрез избор от справочник на Материали и въвеждане на дебелина на материала,
 • определя машина и вид обработка чрез избор от справочник.

NESPERT Pipe създава геометрия на цилиндричен детайл чрез библиотека NESPERT rPipe:

 • Библиотеката включва тръбни параметрични макроси за дефиниране на тръбни възли, без необходимост от външна CAD система,
 • показва 2D скица на общия  вид, скица на разгъвка и 3D изображение на обработваемия детайл,
 • върху разгъвката на детайла построява наложени конструктивни елементи, като прорези и монтажни маркери; разгъвката отчита начина на сглобяване на възела,
 • чрез макрос Единична тръба построява матрично разположени кръгли или правоъгълни отвори върху тръбен детайл.

NESPERT Pipe създава геометрия на цилиндричен детайл чрез импорт от CAD файлове с формати DXF, DWG, SVG, ESSI и DSTV.

 • NESPERT Pipe създава много-тръбен разкрой върху тръби с различна дължина, еднакъв диаметър и дебелина на стената,
 • визуализира тръбата и тръбните детайли чрез техните разгъвки,
 • управлява проекта чрез задание, в което са указани тръбни детайли със съответното количество,
 • разполага детайли интерактивно с функции като завъртане на детайл около неговата ос, осово преместване и разместване.

NESPERT Pipe използва информацията от Технологичните Справочници, за да строи траектории. Системата намира място на траекторните елементи, така че да не припокриват съседни обекти, като прилага on-line контрол против припокриване.

 • Автоматично построява режещи траектории, входове/изходи на вътрешни траектории и мостове между детайлите, като отчита производните затворени контури,
 • интерактивно управлява траекторни елементи, като: вход-изход, пропуск, псевдомост, мост и преход за непрекъснато рязане,
 • когато е нужно, изчислява стойността на подаване (F) за всеки режещ ход, така че да съответства на зададена контурна скорост на рязане, 
 • автоматично създава маршрут за вътрешните траектории в детайл;  интерактивно създава маршрут между отделните детайли.
 • Създава NC програми в ISO/EIA, ESSI или други системи команди,
 • позволява програмиране на тръборезна обработка в цилиндрична или правоъгълна координатна система, 
 • записва разгъната геометрия на тръбен детайл или на карта за разкрой в DXF формат,
 • генерира спецификация и карта за разкрой в HTML и PDF формат.

Системни изисквания и локализации

CAM системaта NESPERT Pipe работи в 64 битов режим, според използваната операционна система, която може да бъде:

 • Microsoft Windows 10, 11,
 • Linux - Ubuntu, в нативен режим, без емулация.

NESPERT Pipe e локализиранa на английски, български ируски езици. В системата няма ограничения за езика на локализация.

Лицензът се активира от мрежов хардуерен ключ WIBUBox/U+. Ключът се инсталира на USB порт на локален компютър или на файлов сървър в мрежата на предприятието.

 Лицензът на NESPERT Pipe е мрежов.

Мрежовият лиценз позволява NESPERT Pipe да се инсталира на много работни места, свързани в мрежата на предприятието, а броят едновременни потребители да е равен на броя закупени лицензи.