+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Vintech NCV


Vintech NCV верифицира NC програми и пакети NC програми за термично и струйно рязане.

Характеристики

Vintech NCV графично симулира хода на обработката на ESSI и ISO/EIA NC програми и:

  • установява съответствие между NC команди и ходове на графичната симулация,
  • верифицира NC програми с подпрограми в абсолютни или относителни координати, с транслация и/или ротация на подпрограмите,
  • позволява директно редактиране на NC програми,
  • използва профили за CNC машини за верификация на програми с различна структура и формат,
  • следи програмни регистри и пресмята брой пробивки, време и разстояния за бързи и работни ходове,
  • създава технологична скица на NC програмата във формат PDF и спецификация във формат HTML.

Vintech NCV зарежда NC програми и пакети NC програми в CNC контролера чрез сериен DNC интерфейс.
Позволява управление на DNC интерфейса от CNC контролера (Linatrol, Burny, Mazatrol, Amada и други).

Vintech NCV генерира програми за рязане с постмаркиране, като за конкретната CNC машина използва постпроцесор за преобразуване на текстови данни в NC код за маркиране.

Vintech NCV конвертира ISO/ESSI NC програми и записва геометрията в AutoCad DXF формат.

Системни изисквания и локализации

CAM системата Vintech NCV работи в 64 битов режим, според използваната операционна система, която може да бъде:

  • Microsoft Windows 10,
  • Linux - Ubuntu, в нативен режим, без емулация.

CAM системата е локализираниа на английски, български и руски езици. В системата няма ограничения за езика на локализация.

Лицензите се активират от мрежов хардуерен ключ WIBUBox/U+. Ключът се инсталира на USB порт на локален компютър или на файлов сървър в мрежата на предприятието. Лицензът на Vintech NCV е мрежов.

Мрежовият лиценз позволява CAM системата да се инсталира на много работни места, свързани в мрежата на предприятието, а броят едновременни потребители да е равен на броя закупени лицензи.