+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Vintech RCAM-Pro


Vintech RCAM-Pro е CAM система, специално създадена за фигурен разкрой и програмиране на CNC машини за лазерно, плазмено, газо-кислородно, водо-абразивно и други видове рязане на листови детайли.

ВИНТЕХ развива тази система повече от 22 години. В нея е събран технологичен опит от партньорства с производители и потребители на разнообразни типове CNC машини за термично и други видове рязане.

Vintech RCAM-Pro е доказала своите достойнства, сигурност и надеждност. Използва се в продуктово ориентирани компании със сериен или инвестиционен тип производство, в технологично ориентирани компании с поръчков тип производство, в складове за метали и в ремонтни работилници.

Характеристики

Vintech RCAM-Pro e 64 битов технологичен софтуер за Windows или Linux.

ВИНТЕХ създава CAM системата на основа на авторски алгоритми за плътно постъпково разполагане с оптимизация и on-line контрол против припокриване, без ограничения за форма или размери на листи и детайли.

Vintech RCAM-Pro извършва автоматичен и интерактивен фигурен разкрой с развита технология на термично рязане и генерира NC програми с отворени и настройваеми постпроцесори. 

Vintech RCAM-Pro притежава потребителски интерфейс с интегрирани методи за разполагане и управление на технологията на обработка.

Vintech RCAM-Pro е пълнофункционална CAM система за програмиране на CNC машини за фигурен разкрой, която извършва:

 • импорт на геометрия и атрибути на детайли за разполагане,

 • задаване чрез избор от справочници на технологична среда – машина, вид на рязане, листи и материал,

 • автоматично и интерактивно разполагане на детайли и блокове,

 • разполагане на детайли от поръчки според приоритети,

 • прилагане на технология на обработка, според вида на рязане,

 • генериране на NC програми и документи за обработка,

 • калкулиране времена за обработка, себестойност и подготовка на оферти.

Vintech RCAM-Pro може да работи съвместно с ViNES Manager, ViNES СкладЛМ и ViNES Производство  в MES системи за управление на разкройно производство.

Комплектът VintechRCAM-Pro включва:

 • Vintech RCAM-Pro – CAM система за фигурен разкрой и NC програмиране,

 • Библиотека Параметрични детайли,

 • Библиотека Vintech rPipe - детайли от цилиндрични тръбни възли,

 • Библиотека Vintech rJet – технология на водо-абразивно рязане,

 • Библиотека Vintech rAMT - променлив брой и разстояния на успоредни резачи,

 • Библиотека Vintech rLaser – технология на лазерно рязане,

 • Библиотека Vintech rSales - ценообразуване и офериране по карти за разкрой,

 • Vintech NCV – Система за верификация на NC програми за термично рязане.

Опционални библиотеки

 • Библиотека Vintech rBevel – технология на наклоняемо рязане.

 • Библиотека Vintech rDrill – технология на пробивно-разстъргващи и фрезови обработки.

 • Библиотека Vintech OrderDB - База Данни за разкройни поръчки.

 • Отворена База Данни

  Vintech RCAM-Pro автоматизира създаването на технологии на обработка, като отчита особеностите и изискванията на всеки вид рязане – лазерно, плазмено, газо-кислородно, водо-абразивно или механично. Съхранява информация, според протичащите физически и химически процеси в среза, вида и дебелината на материала и вида на обработваемия контур. Системата поддържа информацията за многократно ползване в SQL БД, която е скрита за потребителя (т.е. не изисква системна поддръжка). Информацията в БД е организирана в достъпни за разглеждане и редакция Справочници.

  • Технологични Справочници
   Vintech RCAM-Pro поддържа специфичните технологични знания в Технологични Справочници (ТС) за Машини, Супорти, Инструменти, Газове, Постпроцесори, Видове и Марки материали, Производители, Технологии за обработка, Технологични таблици.
   Vintech RCAM-Pro ги използва, за да определи и приложи в проекта технология на обработка в проекта според машина, марка и дебелина материал, вид на обработка, вид и дължина на контури.

  • Справочник Листи
   Поддържа геометрия и атрибутна информация за Правоъгълни листи и Използваеми Остатъци (ИО). В справочника листите са организирани по критерии: материал, дебелина, стандарт, форма – правоъгълна или сложна. Листи в справочника се зареждат чрез директно въвеждане, от CAD файлове или чрез запис на ИО от карта за разкрой.

  • Справочник Блокове
   Поддържа разкроени групи детайли, организирани по материал, дебелина, машина, енергиен източник, инструмент и керф. Използва се при повторяемо производство на детайли от един продукт.

  • Справочници с Нормативи за труд и материали

   Поддържат данни за нормиране, необходими за ценообразуване и офериране в справочници Цени за материали и обработка, Фирмени данни на клиенти и доставчици, Други разходи, Условия на доставка, Настройки за ценообразуване.

Vintech RCAM-Pro създава геометрия на детайли чрез импорт от CAD геометрия или чрез изпълнение на параметрични макроси от собствени библиотеки.

 • Импорт на геометрия

  Vintech RCAM-Pro импортва детайли от 2D CAD геометрия или от проекцията в равнина OXY на 3D wire-frame геометрия.
  От CAD файл може да импортва геометричните примитиви: отсечки, дъги от окръжности и елипси, полилинии, NURBS сплайни, точки и текстове. При импорт преобразува CAD примитивите в контури, съставени от отсечки и дъги. При определени условия, в детайла се добавят точки и текстове, за извършване на обработки върху тях.  

  Vintech RCAM-Pro интелигентно коригира геометрични дефекти и маркира местата на останалите грешки. Определя вида на контурите в детайла, като: външен и вътрешен затворен, отвор, прорез, геометрия за маркиране и точково множество. Позволява ръчна промяна, включване и изключване на видове обработки според слой или цвят на входните контури, както и промяна на мерната единица на входната геометрия.

  Vintech RCAM-Pro импортва геометрия от CAD файлове с формати DXF, DWG, SVG, ESSI или DSTV.
  При инсталиран SolidEdge Vintech RCAM-Pro може да импортва CAD геометрия на листови детайли от файлове в PSM формат, а при инсталиран КОМПАС-3D/КОМПАС-График - CAD геометрия от файлове в CDW формат.

  Когато един CAD файл съдържа геометрия на множество детайли, зарежда всички детайли едновременно, без да променя взаимното им разположение – като един мултидетайл.

  От един DXF файл, съдържащ множество AutoCAD блокове зарежда избрани детайли.
  Когато в името на файла или AutoCAD блока са указани количества, детайлите се въвеждат автоматично в заданието за разкрой с количества.

 • Параметрични детайли

  В библиотека се съдържа множество параметрични макроси. Всеки макрос отваря скица и от въведените размери и параметри записва детайл във Vintech RCAM-Pro.

 • Проект
  Vintech RCAM-Pro записва данните по хода на разкроя в проектен файл в папка на операционната система.
  Системата поддържа всички нужни данни в проектния файл, за да осигури отваряне на проекта както от потребителя, който го е създал, така и от отдалечен потребител на системата.

 • Управление на разкроя
  За управлението на хода на проектиране в системата се използват Задание, Опашка за разполагане, Разкроен навигатор, Дърво на проекта и галерии Детайли, Блокове и Карти за разкрой.
 • Листи за разкрой в проект
  Vintech RCAM-Pro разкроява върху много цели листи и Използваеми Остатъци (ИО). Листите задава чрез директно въвеждане на размери, чрез избор от справочник Листи или чрез импорт на геометрия от CAD файл. За всеки лист позволява задаване на лимит. В един проект може да разкроява върху предварително зададени размери листи.
  Управлява интелигентно кратността на листа/картата за разкрой. Скъсява или удължава лист по всяко време, Задава опасни зони за прихвати. Определя ИО с правоъгълна, произволна или стъпаловидна форма.

 • Варианти на карти за разкрой
  Vintech RCAM-Pro може да изключи карти от проекта, след което те стават неизползваеми, а детайлите им се връщат за доразполагане. Vintech RCAM-Pro може да заключи карти, след което те остават нередактируеми, а детайлите не се връщат за доразполагане. За заключени и изключени карти може да генерира справки и NC програми.
   
 • Интерактивни инструменти за разкрой
  Около избраните за интерактивно разполагане обекти системата поставя „дръжки“ на функции за разполагане: непрекъснато и постъпково завъртане, огледално обръщане, управление на регулярно разполагане, автоматично привличане и динамична ориентация, съвместено разполагане.
 • Създаване на технология по всяко време
  Отличителна характеристика на Vintech RCAM-Pro е, че по всяко време може да създава или премахва технологията на обработка в цяла карта или в част от нея. Допустимо е да се разполагат детайли без технология и преди генериране на NC програма да се създаде технологията на рязане. Също така може предварително да се създаде технология за всеки детайл и да се разполагат детайли с технология.

Фигурен разкрой

 • Vintech RCAM-Pro разкроява с висока ефективност.
  Използва алгоритми за плътно постъпково разполагане  и on-line  контрол  против припокриване, чрез които забранява поставяне на обект върху вече разположени обекти. Притежава развита функционалност за автоматичен  или  интерактивен разкрой.
  Във всеки момент Vintech RCAM-Pro позволява прекъсване на автоматично разполагане, интерактивно действие и продължаване с автоматично разполагане.

 • Автоматичен разкрой
  За определени ъглови положения, системата оптимизира, намира мястото и ориентацията на детайл или блок върху листа и го разполага плътно до вече разположените обекти. Автоматичното разполагане се извършва по реда, зададен в опашка за разполагане и с количества, определени в задание, върху един лист или върху много листи, до изчерпване на разрешените листи или на детайлите в заданието.

 • Неограничена   вложеност
  Vintech RCAM-Pro разполага детайли в отвор на детайл. Когато свободното място за разполагане е на листа или в отвор на детайл, системата избира да разполага в отвора. Нивата на вложеност са неограничени. Чрез настройки може да бъде забранено разполагане във всички отвори или само в малки отвори.

 • Интерактивното  разполагане
  В интерактивен режим може да се разполага фигурно или регулярно с управление от съответни дръжки.
  Обектите, разположени върху листа или чакащи в опашката за разполагане, могат да бъдат избрани за интерактивно разполагане. Чрез курсора, с влачене, бутане или манипулиране, те застават близо до желаното място върху листа. След пускането им, алгоритмите за on-line контрол против припокриване ги наместват плътно до вече разположените обекти върху листа.

 • Специални методи за разполагане
  Vintech RCAM-Pro предоставя функции, отчитащи характеристиките на CNC машините, като: Разполагане по границата на листа; Съвместено разполагане; Успоредно разполагане с фиксирани разстояния между резачите и доразполагане след успоредно разполагане; Успоредно разполагане с променливо разстояние и брой резачи.

 • Работа с блокове
  Във Vintech RCAM-Pro са разработени голям набор функции за работа с групи наредени детайли, които имат или нямат технология, наричани блокове.
  Блоковете могат да бъдат използвани както са създадени или да бъдат разбивани и доработвани на място. Използването на блокове в системата е повсеместно.

 • Режещи траектории и маршрут на бързите ходове
  Vintech RCAM-Pro предоставя мощни инструменти за управление на режещи траектории и маршрут на бързите ходове.

  • Режеща траектория  е пътят на енергийната струя, която обхожда отделен контур от детайл по начин, определен от технологията на обработка.
   Vintech RCAM-Pro знае кои контури са външни, вътрешни, кръгли отвори, прорези, кои траектории се маркират (или гравират), а също и кои са точки за центроване.
   Траекториите се създават автоматично, с on-line контрол срещу припокриване, според материал, вид и дължината на контури. Vintech RCAM-Pro използва информацията от Технологичните Справочници за построяване на траектории и свързаните с тях траекторни елементи.
   Системата намира място за траекторните елементи, така, че да не припокрият съседни обекти, като прилага on-line контрол против припокриване.

  • Маршрутът на бързите ходове определя поредността на обработка на отделните траектории в блок, в работна зона и в карта за разкрой. Маршрутът се генерира автоматично или интерактивно.

 • Vintech RCAM-Pro автоматично създава траектории за рязане, за маркиране (гравиране), за почистване. Визуализацията на траекториите се извършва при поставяне на траекторен елемент.
  Автоматично създавани траекторни елементи са:

  • Входове/Изходи; Пропуски; Панделки и операции в острите ъгли,

  • части от траектории за управление на скоростта и ускорението в ъгли, включитено радиуси на закръгления за плавно заобикаляне на ръбове,

  • части от траектории за бездефектно рязане на отвори, когато плазменият източник позволява управление на гасене.

  • верижно рязане със заобикаляне,

  • траектории за летящо рязане (fly cutting).

 • Vintech RCMA-Pro създава интерактивнотраектории и траекторни елементи:
  Vintech RCAM-Pro създава:

  • Рязане с мостове, включително с ъглови и отрицателни мостове,

  • общи срезове,

  • псевдо-мостове с водеща линия, включително върху общи срезове,

  • траектории на детайли, разположени по границите на листа,

  • траектории с „илици“ за вход от съседна траектория,

  • „катинари“ по траекторията,

  • траектории за непрекъснато рязане,

  • траектории за летящо рязане (fly cutting).

 • Интерактивно редактиране
  Променя мястото на Вход/Изход или Пропуск с влачене по траектория, променя наклон и дължина на Вход и Изход с влачене на съответни „дръжки“, променя вида на Вход и Изход чрез „ореоли“.

 • Прехвърляне на карта за разкрой между машините
  Vintech RCAM-Pro поддържа развити функции за прехвърляне на NC програми между различни по тип машини
  Vintech RCAM-Pro по всяко време позволява автоматична промяна на машина, режим на рязане, технология, керф и постпроцесор в проекта.
 • Създаване на маршрут
  Vintech RCAM-Pro предоставя развити функции за автоматична и интерактивна работа с бързите ходове.

  • Създава маршрут на бързите ходове, с оптимизация тип „вълна“, z-образен, разпръснат, с обратно обхождане и други,

  • работи с частични и с пълен маршрути,

  • отчита подетайлност и нива на вложеност,

  • автоматично създава движения на бърз ход, без рязане за заобикаляне на изрязани области на листа за избягване на колизии,
  • управлява движения на бърз ход с включено следене,

  • трасира маршрут.

 • Копиране натехнологияот детайли с технология върху разположени детайли без технология.

  • Поддържа мощни функции за прехвърляне  на NC програми между различни по тип машини.
   Vintech RCAM-Pro по всяко време позволява aвтоматична промянана машина,режим на рязане,технология, керфи постпроцесор в проекта.

 • Специални задачизафигурен разкрой

  • Рязане с общи срезове: по двойки, в матрици от правоъгълни детайли, в множества произволни детайли, общ срез на разположени детайли,

  • недопускане на колизии, с преориентирани Входове/Изходи според последователността на изрязване на контурите; Автоматично заобикаляне на бърз ход на изрязани области,

  • създаване на карти за разкрой само с непрекъснато рязане и вход от границата на листа,

  • разрязване на решетката за скрап,

  • прорязване на пропуски след края на основната обработка,

  • създаване на технологии за обработка по кадри (с репозициониране) на листи, по-дълги от работния ход на машината,

  • възможност за автоматично разделяне на карта за разкрой на последователни установки за две машини, по два начина:

  1. Първа установка: пробивно-разстъргваща обработка на детайлите от карта за разкрой върху вертикален обработващ център; Втора установка: рязане на контури върху машина за термично рязане.

  2. Първа установка: рязане на контури върху машина за термично рязане; Втора установка: подетайлна пробивно-разстъргваща обработка върху обработващ център.

  • постмаркиране на машината. Маркиране на плавка от текущия лист върху определени детайли от карта за разкрой.

 • Генериране на отчети и документи
  Записва документи в HTML, PDF и DXF формати за отделна карта или за всички карти в проект.

 • Генериране на  NC програми в ISO/EIA, ESSI и други системи команди
  Vintech RCAM-Pro създава NC програми чрез Универсален или Външен постпроцесор. Генерира програми за:

  • всички видове термично рязане,

  • водо-абразивно рязане,

  • наклоняемо рязане,

  • пробивно-разстъргващи обработки със смяна на инструмент от инструментален магазин,

  • рязане с тангенциален нож или лента,

  • векторно или текстово маркиране,

  • рязане с различни системи за автоматично управление на режим на рязане.

Решения за термично рязане

Vintech RCAM-Pro притежава развита функционалност за програмиране на съвременни машини за лазерно рязане с технологични таблици, специфични за типа машина. Създава разкрой и технология на рязане с широк набор функции за лазерна обработка с отчитане на материал, дебелина, вид и дължина на контура. Програмира рязане, почистване и гравиране. Генерира NC код със завъртане и транслация на подпрограми.

Vintech RCAM-Pro притежава развита функционалност за програмиране на машини за плазмено и газо-кислородно рязане. Създава разкрой и технология на рязане, както за плазмено рязане на тънки метали, така и за газо-кислородно или плазмено рязане на дебели метали. Програмира термично рязане в съчетание с прахово, ударно или струйно маркиране, плазмено гравиране или предварително пробиване с размерен инструмент.

Генерира NC код, включително за управление на автоматични газови конзоли и програмируеми плазмени източници.

Vintech RCAM-Pro създава наклони и NC програми за плазмено и газо-кислородно наклоняемо рязане чрез опционалната библиотека Vintech rBevel.

Библиотеката предоставя гъвкави инструменти за създаване на карти за разкрой с наклоняемо рязане. Чрез нея интерактивно се създават и управляват:

 • единични и съставни, постоянни и променливи наклони и фаски, върху цели контури или части от контури, без ограничения,

 • технология по наклонени траектории, в съответствие с възможностите на CNC машината, наклонената глава и системата на следене,

 • специфични траекторни елементи, включително Технологични Точки за управление на спомагателните функции за наклоняемо рязане,

 • различни видове обхождане на острите ъгли: с отделни траектории, панделка, закръгление, замитане, в точка; на ъгли по външни и вътрешни траектории;

 • ъглови преходи между еднакви и различаващи се наклонени траектории, между наклонени и вертикални траектории,

 • Предоставя развити възможности за управление от NC програмата или от CPU контролера на точността на размерите в детайли с наклони.

 • създава NC програми за наклонено рязане с различни конструкции наклоняеми глави с 4 и 5 - осово управление с движения по оси XYCA, XY45°CA,XYAB, XYZAB.

Vintech RCAM-Pro създава технология за пробивно-разстъргваща обработка на отвори, комбинирана с термично рязане чрез опционалната библиотека Vintech rDrill:

 • Върху геометрията на плоски детайли дефинира комплексни обработки на степенни отвори,

 • поддържа библиотека с пробивно-разстъргващи инструменти и съответни режими на обработка,

 • задава подредба на инструментите от NC програма в инструменталния магазин.

 • създава NC програми за комбинирано термично рязане и пробивно-разстъргващи обработки със смяна на инструмента от инструменталния магазин.

Vintech RCAM-Pro създава геометрия на разгъвка на детайл от тръбен възел чрез изпълнение на параметричен макро-детайл от библиотека Vintech rPipe, и:

 • показва 2D скица на общия вид, скица на разгъвката и 3D изображение на обработваемия детайл,

 • върху разгъвката на детайла построява наложени конструктивни елементи, като прорези и монтажни маркери; разгъвката отчита начина на сглобяване на възела,

 • чрез макрос Единична тръба построява матрично разположени кръгли или правоъгълни отвори върху тръбен детайл.

Vintech RCAM-Pro създава фигурен разкрой и NC програми за плазмено и газо-кислородно рязане за машини с функционалност за промяна на броя успоредни резачи и расстоянията между тях (Advanced Multy Torch) с помощта на модул Vintech rAMT:

 • създава карти за разкрой с автоматично или интерактивно разположени групи детайли за успоредна обработка,

 • създава режещи траектории и маршрут на бързите ходове,

 • визуализира и трасира успоредна обработка.

Vintech RCAM-Pro извършва ценообразуване от карти за разкрой в един проект и създава търговски документи чрез библиотека Vintech rSales.

Библиотеката прецизно изчислява разхода на метал и време по програма за рязане, маркиране и почистване, и ги разпределя по детайли, по карти, по задания и за поръчка.

Калкулира себестойност на база нормативи от Справочници по:

 • Дължина или време за обработка,

 • тегло (или площ) на детайли от поръчка, използваеми остатъци, остатъци към поръчка и отпадък за скрап.

В калкулациите добавя печалба или отстъпка, допълнителни разходи и общозаводски разходи.

Създава:

 • Търговски документи, като проформа-фактура или оферта,

 • комплектуващи документи, като списък листи и ИО, карти за разкрой, спецификации или други видове отчети.

Позволява документите да бъдат генерирани за продажби:

 • В национална валута, със или без ДДС,

 • в друга валута, на повече от един език.

Vintech RCAM-Pro се използва успешно и за програмиране на: комбинирано термично рязане с размерна щанцова обработка, водоабразивно рязане, рязане с тангенциален нож (knife cutting), рязане с лентово-тангенциален нож (polyurethane foams cutting), 2D контурна фрезова обработка (CNC routers).

Системни изисквания и локализации

CAM системите VintechRCAM-Pro и Vintech NCV работят в 64 битов режим, според използваната операционна система, която може да бъде:

 • Microsoft Windows 10/7,

 • Linux - Ubuntu v18.04 и v19.10, в нативен режим, без емулация.

CAM системите са локализирани на английски, български и руски езици. В системите няма ограничения за езика на локализация.

Лицензите се активират от мрежов хардуерен ключ WIBUBox/U+.

Ключът се инсталира на USB порт на локален компютър или на файлов сървър в мрежата на предприятието.

Лицензите на Vintech RCAM-Pro и Vintech NCV са мрежови.
Мрежовите лицензи позволяват CAM системите да се инсталират на много работни места, свързани в мрежата на предприятието, а броят едновременни потребители да е равен на броя закупени лицензи.