+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Vintech RCAM-Pro


Vintech RCAM-Pro 9 е CAM система, специално създадена за фигурен разкрой и програмиране на CNC машини за термично и струйно рязане на листови детайли.
Системата се развива повече от 20 години. Сега в нея е събран технологичен опит от партньорства с производители и потребители на разнообразни типове CNC машини за термично и други видове рязане.

Vintech RCAM-Pro е доказала своите достойнства, сигурност и надеждност. Използва се в продуктово ориентирани компании със сериен или инвестиционен тип производство, в технологично ориентирани компании с поръчков тип производство, а също така в складове за метали или в ремонтни работилници.

Характеристики

Vintech RCAM-Pro 9 e 64/32 битов технологичен софтуер за Windows или Linux.

CAM системата е базирана на авторски алгоритми за плътно постъпково разполагане с оптимизация и on-line контрол против припокриване, без ограничения от форма или размери на работна зона и детайли.

Тя създава автоматично и интерактивно фигурен разкрой с развита технология на термично и струйно рязане. Програмира CNC машини за лазерно, плазмено, газо-кислородно, водо-абразивно, наклоняемо и други видове рязане.

Фиг.1: Автоматичен разкрой с варианти и използваеми остатъци. Вариантите с червен фон на листа са изключени.

Vintech RCAM-Pro притежава потребителски интерфейс с интегрирани методи за разполагане и управление на технологията на обработка. Предоставя нов стандарт за използваемост с разкроен навигатор, галерии Карти, Блокове и Детайли, уникално оцветяване на детайли, wysiwug визуализация, undo, дърво на проекта, интерактивно разполагане с дръжки, траектории с дръжки и ореоли, влачене на блокове и траекторни елементи.

Базовата конфигурация на Vintech RCAM-Pro е пълнофункционална CAM система за програмиране на CNC машини за фигурен разкрой, която извършва:

 • Импорт на геометрия на детайли за разполагане,

 • определяне на технологична среда – машина, вид на рязане, листи, марка и дебелина на материал,

 • автоматично и интерактивно разполагане на детайли и блокове,

 • прилагане на технология на обработка, според физическия процес на рязане,

 • генериране на NC програми и документи за обработка,

 • калкулиране времена за обработка, себестойност и подготовка на оферти.

Vintech RCAM-Pro 9 може да работи под управление на Vintech Manager и Vintech NES в системи за управление на производство по поръчки за фигурен разкрой.

Комплектът VintechRCAM-Pro включва:

 • Vintech RCAM-Pro – CAM система за фигурен разкрой и NC програмиране,

 • Библиотека Параметрични детайли,

 • Библиотека Vintech rLaser – технология на лазерно рязане,

 • Библиотека Vintech rJet – технология на водо-абразивно рязане,

 • Библиотека Vintech rPipe - параметрични макро-детайли за разгъвки на детайли от цилиндрични тръбни възли,

 • Библиотека Vintech rSales - ценообразуване и офериране по карти за разкрой,

 • Библиотека Vintech rAMT - променлив брой и разстояния на успоредни резачи,

 • Vintech NCV – Система за верификация на NC програми за термично рязане.

Опционални библиотеки

 • Библиотека Vintech rBevel – технология на наклоняемо рязане.

 • Библиотека Vintech rDrill – технология на пробивно-разстъргващи обработки.

 • Отворена База Данни

  Vintech RCAM-Pro автоматизира създаването на технологии на обработка, като отчита особеностите и изискванията на всеки вид рязане – лазерно, плазмено, газо-кислородно, водо-абразивно или механично. Съхранява информация, според протичащите физически и химически процеси в среза, вида и дебелината на материала и вида на обработваемия контур. Системата поддържа цялата многократно използвана информация за разкрой в SQL БД, която е скрита за потребителя (т.е. не изисква системна поддръжка). Информацията в БД е организирана в достъпни за разглеждане и редакция Справочници.

 • Технологични Справочници
  Vintech RCAM-Pro поддържа специфичните технологични знания в Технологични Справочници (ТС) за Машини, Супорти, Инструменти, Газове, Постпроцесори, Видове и Марки материали, Производители, Технологии за обработка, Технологични таблици.
  Vintech RCAM-Pro ги използва, за да определи и приложи в проекта технология на обработка в проекта според машина, марка и дебелина материал, вид на обработка, вид и дължина на контури.

  Фиг.2: Технологични справочници

 • Справочник Листи
  Поддържа геометрия и атрибутна информация за Правоъгълни листи и Използваеми Остатъци (ИО). В справочника листите са организирани по критерии: материал, дебелина, стандарт, форма – правоъгълна или сложна. Листи в справочника се зареждат чрез директно въвеждане, от CAD файлове или чрез запис на ИО от карта за разкрой.

 • Справочник Блокове
  Поддържа разкроени групи детайли, организирани по материал, дебелина, машина, енергиен източник, инструмент и керф. Използва се при повторяемо производство на детайли от един продукт.

 • Справочници с Нормативи за труд и материали

  Поддържат данни за нормиране, необходими за ценообразуване и офериране в справочници Цени за материали и обработка, Фирмени данни на клиенти и доставчици, Други разходи, Условия на доставка, Настройки за ценообразуване.

 • Импорт на геометрия

  Vintech RCAM-Pro 9 чете CAD файлове с формати DXF, DWG, SVG, ESSI или DSTV и импортва CAD геометрия за детайли и мултидетайли. CAD геометрията може да съдържа дъги, отсечки, елипси, сплайни, точкови множества и текстове. Системата интелигентно коригира геометрични дефекти и маркира местата на останалите грешки. Определя вида на контурите в детайла, като: външен и вътрешен затворен, отвор, прорез, геометрия за маркиране и точково множество. Позволява ръчна промяна, включване и изключване на видове обработки според слой или цвят на входните контури.

  • Когато един CAD файл съдържа геометрия на множество детайли, зарежда всички детайли едновременно, без да променя взаимното им разположение – като един мултидетайл. Когато един DXF файл съдържа множество AutoCAD блокове - зарежда избрани детайли.

  • По време на импорт мерната единица на входната геометрия може да бъде променяна.

  • Когато в името на файла или AutoCAD блока са указани количества, детайлите се въвеждат автоматично в заданието за разкрой с количества.

Фиг.3: Импорт чрез CAD сплитер от DXF файл - визуализация на всички DXF блокове във файла и избор на част от тях за импорт в проекта

Параметрични детайли
В библиотека се съдържа множество параметрични макроси. Всеки макрос отваря скица и от въведените размери и параметри се записва детайл във Vintech RCAM-Pro.

 • Проект
  Vintech RCAM-Pro записва данните по хода на разкроя в проектен файл в папка на операционната система.
  Системата поддържа всички нужни данни в проектния файл, за да осигури отваряне на проекта както от потребителя, който го е създал, така и от отдалечен потребител на системата.

Фиг.5: Заданиеопределя детайли за разполагане и техния брой

Фиг.6: Опашка за разполагане определя реда на детайли и блокове.

 • Управление на разкроя

За управлението на хода на проектиране в системата се използват Задание, Опашка за разполагане, Разкроен навигатор и Дърво на проекта. Всеки разкроен обект поотделно може да се избере от дървото на проекта, от Заданието или Опашката.
За общ достъп се използват галерии: За всички карти и листи - галерия Проект, за всички Детайли - галерия Детайли, за всички блокове – Галерия Блокове.

 • Листи за разкрой в проект

  Vintech RCAM-Pro разкроява върху цели листи и използваеми остатъци (ИО). Листите задава чрез директно въвеждане на размери, чрез избор от справочник Листи или чрез импорт на геометрия от CAD файл. За всеки лист позволява задаване на лимит. В един проект може да разкроява върху предварително зададени размери листи.
  Управлява интелигентно кратността на листа/картата за разкрой. Скъсява или удължава лист по всяко време, Задава опасни зони за прихвати. Определя ИО с правоъгълна, произволна или стъпаловидна форма.

Фиг.7: Въвеждане размери на листи в скици

 • Варианти на карти за разкрой

Vintech RCAM-Pro може да изключи карти от проекта, след което те стават неизползваеми, а детайлите им се връщат за доразполагане. Vintech RCAM-Pro може да заключи карти, след което те остават нередактируеми, а детайлите не се връщат за доразполагане. За заключени и изключени карти може да генерира справки и NC програми.

Фиг.8: "Дръжки" около група избрани обекти
вложени в отвори

 • Интерактивни инструменти за разкрой

Около избраните за интерактивно разполагане обекти системата поставя „дръжки“ на функции за разполагане: непрекъснато и постъпково завъртане, огледално обръщане, управление на регулярно разполагане, автоматично привличане и динамична ориентация, съвместено разполагане.

 • Създаване на технология по всяко време
  Отличаваща характеристика на Vintech RCAM-Pro е, че по всяко време може да създава или премахва технологията на обработка в цяла карта или в част от нея. Допустимо е да се разполагат детайли без технология и преди генериране на NC програма да се създаде технологията на рязане. Също така може предварително да се създаде технология за всеки детайл и да се разполагат детайли с технология.

 • Разкрой

  Vintech RCAM-Proкроисвисокаефективност. Използва алгоритми за плътнопостъпковоразполагане и on-line контрол против припокриване, чрез които забранява поставяне на обект върху вече разположени обекти.
  Притежава развита функционалност за автоматиченили интерактивенразкрой.
  Във всеки момент Vintech RCAM-Pro позволява прекъсване на автоматично разполагане, интерактивно действие и продължаване с автоматично разполагане.

 • Автоматичноплътно разполагане
  За определени ъглови положения, системата оптимизира, намира мястото и ориентацията на детайл или блок върху листа и го разполага плътно до вече разположените обекти. Автоматичното разполагане се извършва по реда, зададен в опашка за разполагане и с количества, определени в задание, върху един лист или върху много листи, до изчерпване на разрешените листи или на детайлите в заданието.

 • Неограниченавложеност
  Vintech RCAM-Pro разполага детайли в отвор на детайл. Когато свободното място за разполагане е на листа или в отвор на детайл, системата избира да разполага в отвора. Нивата на вложеност са неограничени. Чрез настройки може да бъде забранено разполагане във всички отвори или само в малки отвори.

 • Гъвкавоинтерактивноторазполагане
  В интерактивен режим може да се разполага фигурноили регулярнос управление от съответни дръжки.
  Обектите, разположени върху листа или чакащи в опашката за разполагане, могат да бъдат избрани за интерактивно разполагане. Чрез курсора, с влачене, бутане или манипулиране, те застават близо до желаното място върху листа. След пускането им, алгоритмите за on-line контрол против припокриване ги наместват плътно до вече разположените обекти върху листа.

 • Специални методи за разполагане
  Vintech RCAM-Pro предоставя функции, отчитащи характеристиките на CNC машините, като: Разполагане по границата на листа; Съвместено разполагане; Успоредно разполагане с фиксирани разстояния между резачите и доразполагане след успоредно разполагане; Успоредно разполагане с променливо разстояние и брой резачи.

 • Работа с блокове

  Във Vintech RCAM-Pro са разработени голям набор функции за работа с групи наредени детайли, които имат или нямат технология, наричани блокове.

  Фиг. 9: Автоматичен разкрой с използване на блокове. Виж карта - вариант 1.

  Блоковете могат да бъдат използвани както са създадени или да бъдат разбивани и доработвани на място. Използването на блокове в системата е повсеместно.
 • Режещи траектории и маршрут на бързите ходове
  Vintech RCAM-Pro предоставя уникални инструменти за управление на траектории и маршрут.

  • Режеща траекторияе пътят на енергийната струя, която обхожда отделен контур от детайл по начин, определен от технологията на обработка. Vintech RCAM-Pro знае кои контури са външни, вътрешни, кръгли отвори, прорези, кои траектории се маркират (или гравират), а също и кои са точки за центроване . Системата създава траектории автоматично или интерактивно, с on-line контрол срещу припокриване, в съответствие с материал, дебелина, вид и дължината на контури.

  • Маршрут на бързите ходове e поредността на обработка на отделните траектории в детайл и в карта за разкрой.

 • Автоматичнои интерактивносъздаване на траектории
  Vintech RCAM-Pro използва информацията от Технологичните Справочници, за да построява траектории. Системата намира място за траекторните елементи, така, че да не припокрият съседни обекти, като прилага on-line контрол против припокриване. Създава:

  • Входове/Изходи; Пропуски; Панделки и операции в острите ъгли,

  • траектории с управление на скоростта и ускорението в ъгли (със или без малки радиуси),

  • траектории за маркиране или гравиране,

  • траектории за бездефектно плазмено рязане на отвори, когато плазменият източник позволява управление на гасене.

  • верижно рязане със заобикаляне.

 • Интерактивно създаванена траектории

  • Общи срезове,

  • рязане с мостове, включително с ъглови и отрицателни мостове,

  • траектории на детайли, разположени по границите на листа,

  • траектории с „илици“ за вход от съседна траектория,

  • „катинари“ по траекторията,

  • псевдо-мостове с водеща линия, включително върху общи срезове,

Фиг.10.1: Водеща линия с фантоми на верижно рязане и вход/изходи

Фиг.10.2: Построено автоматично верижно рязане

Фиг.11.3: Водеща линия и фантоми на отрицателни ъглови мостове

Фиг.11.4: Построени автоматично траектории с ъглови мостове
 

 • Интерактивно редактиране

Променя мястото на Вход/Изход или Пропуск с влачене по траектория, променя наклон и дължина на Вход и Изход с влачене на съответни „дръжки“, променя вида на Вход и Изход чрез „ореоли“.

Фиг.12. Влачене, дръжка, ореол и отворен ореол на Вх./Изх. и Пропуск

 • Създаване на маршрут
  Vintech RCAM-Pro предоставя развити функции за автоматична и интерактивна работа с бързите ходове.

  • Създава маршрут на бързите ходове, с оптимизация тип „вълна“, z-образен, разпръснат, с обратно обхождане и други,

  • работи с частични и с пълен маршрути,

  • отчита подетайлност и нива на вложеност,

  • управлява движения на бърз ход с включено следене,

  • трасира маршрут.

 • Копиране натехнологияот детайли с технология върху разположени детайли без технология, независимо от ъгловото им разположение.

  • Поддържане на мощни функцииза прехвърляне на NC програми между различни по тип машини.
   Vintech RCAM-Pro по всяко време позволява aвтоматична промянана машина,режим на рязане,технология, керфи постпроцесор в проекта.

 • Автоматичноиинтерактивнорешаване наспециални задачизафигурен разкрой, като:

  • Рязане с общи срезове: по двойки, в матрици от правоъгълни детайли, в множества произволни детайли,

  • ограничаване на възможността за колизии, като преориентира Входове/Изходи според последователността на изрязване на контурите,

  • създаване на карти за разкрой само с непрекъснато рязане и вход от границата на листа,

  • създаване на технологии за обработка по кадри (с репозициониране) на листи, по-дълги от работния ход на машината,

  • разрязване на решетката за скрап,

  • прорязване на пропуски след края на основната обработка,

  • преобразуване на бързи ходове в режещи траектории за верижно рязане със заобикаляне.

   Фиг.14: Верижно рязане с автоматично заобикаляне. Жълтите линии са режещи траектории

   Фиг.13. Общи срезове на произволни детайли.

   Сините линии са бързи ходове, жълтите линии са режещи траектории.

 • Генериране на отчети и документи

  • Записва документи в HTML, PDF и DXF формати за отделна карта или за всички карти в проект.

 • Генериране наNC програми в ISO/EIA, ESSIи другисистеми команди
  Vintech RCAM-Pro създава NC програми:

  • За всички видове термично рязане и за водо-абразивно рязане, наклоняемо рязане, пробивно-разстъргващи обработки със смяна на инструмент от инструментален магазин, рязане с тангенциален нож или лента, векторно или текстово маркиране,

  • с автоматично управление на режим на рязане,

  • чрез Универсален или Външен постпроцесор.

Решения за термично рязане

Vintech RCAM-Pro 9 притежава развита функционалност за програмиране на съвременни машини за лазерно рязане със специфични за типа машина технологични таблици. Създава разкрой и технология на рязане с широк набор функции за лазерна обработка с отчитане на материал, дебелина, вид и дължина на контура. Програмира рязане, почистване и гравиране. Генерира NC код със завъртане и транслация на подпрограми.

Фиг.15: Програмиране на лазерно рязане и гравиране на сложен детайл

Vintech RCAM-Pro 9 притежава развита функционалност за програмиране на машини за плазмено и газо-кислородно рязане. Създава разкрой и технология на рязане, както за плазмено рязане на тънки метали, така и за газо-кислородно или плазмено рязане на дебели метали. Програмира термично рязане в съчетание с прахово, ударно или струйно маркиране, плазмено гравиране или предварително пробиване с размерен инструмент.

Генерира NC код, включително за управление на автоматични газови конзоли и програмируеми плазмени източници.

Vintech RCAM-Pro 9 създава наклони и NC програми за плазмено и газо-кислородно наклоняемо рязане чрез опционалната библиотека Vintech rBevel.

Фиг15.1: Детайли-дясно и карта с наклони-ляво

Библиотеката предоставя гъвкави инструменти за създаване на карти за разкрой с наклоняемо рязане. Чрез нея интерактивно се създават и управляват:

 • единични и съставни, постоянни и променливи наклони и фаски, върху цели контури или части от контури, без ограничения,

 • технология по наклонени траектории, в съответствие с възможностите на CNC машината, наклонената глава и системата на следене,

 • специфични траекторни елементи, включително Технологични Точки за управление на спомагателните функции за наклоняемо рязане,

 • различни видове обхождане на острите ъгли: с отделни траектории, панделка, закръгление, замитане, в точка; на ъгли по външни и вътрешни траектории;

 • ъглови преходи между еднакви и различаващи се наклонени траектории, между наклонени и вертикални траектории,

Фиг.15.2: Детайл със сложни наклони: проект-горе и тестов детайл-долу.

 • Предоставя развити възможности за управление от NC програмата или от CPU контролера на точността на размерите в детайли с наклони.
 • създава NC програми за наклонено рязане с различни конструкции наклоняеми глави с 4 и 5 - осово управление с движения по оси XYCA, XY45°CA,XYAB, XYZAB.

Vintech RCAM-Pro 9 създава технология за пробивно-разстъргваща обработка на отвори, комбинирана с термично рязане чрез опционалната библиотека Vintech rDrill:

 • Върху геометрията на плоски детайли дефинира комплексни обработки на степенни отвори,

 • поддържа библиотека със пробивно-разстъргващи инструменти и съответни режими на обработка,

 • задава подредба на инструментите от NC програма в инструменталния магазин.

 • създава NC програми за комбинирано термично рязане и пробивно-разстъргващи обработки със смяна на инструмента от инструменталния магазин.

Vintech RCAM-Pro създава геометрия на разгъвка на детайл от тръбен възел чрез изпълнение на параметричен макро-детайл от библиотека Vintech rPipe, и:

 • показва 2D скица на общия вид, скица на разгъвката и 3D изображение на обработваемия детайл,

 • върху разгъвката на детайла построява наложени конструктивни елементи, като прорези и монтажни маркери; разгъвката отчита начина на сглобяване на възела,

 • чрез макрос Единична тръба построява матрично разположени кръгли или правоъгълни отвори върху тръбен детайл.

Фиг.19: Библиотека Vintech rPipe

Vintech RCAM-Pro 9 създава фигурен разкрой и NC програми за плазмено и газо-кислородно рязане за машини с функционалност за промяна на броя успоредни резачи и расстоянията между тях (Advanced Multy Torch) с помощта на модул Vintech rAMT:

 • създава карти за разкрой с автоматично или интерактивно разположени групи детайли за успоредна обработка,

 • създава режещи траектории и маршрут на бързите ходове,

 • визуализира и трасира успоредна обработка.

Vintech RCAM-Pro 9 извършва ценообразуване от карти за разкрой в един проект и създава търговски документи чрез библиотека Vintech rSales.

Библиотеката прецизно изчислява разхода на метал и време по програма за рязане, маркиране и почистване, и ги разпределя по детайли, по карти, по задания и за поръчка.

Калкулира себестойност на база нормативи от Справочници по:

 • Дължина или време за обработка,

 • тегло (или площ) на детайли от поръчка, използваеми остатъци, остатъци към поръчка и отпадък за скрап.

В калкулациите добавя печалба или отстъпка, допълнителни разходи и общозаводски разходи.

Създава:

 • Търговски документи, като проформа-фактура или оферта,

 • комплектуващи документи, като списък листи и ИО, карти за разкрой, спецификации или други видове отчети.

Позволява документите да бъдат генерирани за продажби:

 • В национална валута, със или без ДДС,

 • в друга валута, на повече от един език.

Vintech RCAM-Pro 9 се използва успешно и за програмиране на: комбинирано термично рязане с размерна щанцова обработка, водоабразивно рязане, рязане с тангенциален нож (knife cutting), рязане с лентово-тангенциален нож (polyurethane foams cutting), 2D контурна фрезова обработка (CNC routers).

Системни изисквания и локализации

CAM системите VintechRCAM-Pro9 и Vintech NCV работят в 64 или 32 битов режим, според използваната операционна система, която може да бъде:

 • Microsoft Windows 10/8[.1]/7,

 • Linux, в нативен режим, без емулация.

CAM системите са локализирани на английски, български и руски езици. В системите няма ограничения за езика на локализация.

Лицензите се активират от мрежов хардуерен ключ WIBUBox/U+. Ключът се инсталира на USB порт на локален компютър или на файлов сървър в мрежата на предприятието. Лицензите на Vintech RCAM-Pro и Vintech NCV са мрежови.
Мрежовите лицензи позволяват CAM системите да се инсталират на много работни места, свързани в мрежата на предприятието, а броят едновременни потребители да е равен на броя закупени лицензи.