+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Обучение


Обучението е най-краткия път до знанието.

ВИНТЕХ КАДКАМ провежда платени курсове за обучение по Vintech CAM системи.

Разширен интернет курс vr-T2:
Име на курса: Проектиране на фигурен разкрой и NC-програмиране на машини за термично рязане с Vintech RCAM. Продължителност 24 академични часа.

Стандартен интернет курс vr-T1:
Име на курса: Проектиране на фигурен разкрой и NC-програмиране на машини за термично рязане с Vintech RCAM. Продължителност 15 академични часа.

Факултативен интернет курс vr-T3:
Въпроси-отговори за работа с CAM системи Vintech. Продължителност до 6 академични часа.

На специалистите, завършили курсове vr-T2 или vr-T1, ВИНТЕХ КАДКАМ издава удостоверение.

Провеждат се и курсове на групи до 3-ма специалиста в офиса на ВИНТЕХ КАДКАМ в гр.Варна.
За всеки обучаван се предвижда отделно работно място на Vintech RCAM. Обучението се провежда по предварително утвърдена учебна програма. Обучаваният разработва поне една карта за разкрой с детайли на предприятието. При възможност, разработената NC програма се тества на машина на предприятието.

Кой може да провежда обучение по Vintech RCAM?

Обучение по CAM системи може да провежда всеки компетентен специалист – университетски преподавател, представител на компания – производител на машини, заводски специалист, експерт.

За обучение по Vintech RCAM е добре да се има предвид, че системата се усъвършенства постоянно, добавят се множество нови функции, а през последните години промените в методологията са повече от съществени. Това изисква от преподавателите съответно ниво на знания и периодична сертификация от ВИНТЕХ КАДКАМ.

Ние препоръчваме да се убедите, че преподавателят, провеждащ платено обучение по Vintech RCAM, е сертифициран за закупената версия на системата от ВИНТЕХ КАДКАМ.

Специалист от ВИНТЕХ КАДКАМ отговаря на формулирани и зададени от потребителя въпроси. Това е по-доброто решение за онези заводски специалисти, които нямат достатъчно време.

DemoVintech RCAM11 е пълнофункционална версия, предназначена за запознаване и обучение на CAM система  Vintech RCAM 11.

Версията притежава функционалността на търговската система, но не може да записва резултати във файл, т.е. тази Демо версията не записва NC програми, справки, проекти, а също, не експортва CAD геометрия.В DemoVintech RCAM 11 е изключена функционалносттаза База Данни за разкройни поръчки.

Демо версията отваря проекти на Vintech RCAM 11.

В случай че при запис на проекта е била включена библиотека Vintech rBevel за наклоняемо рязане или Vintech rDrill  за пробивно-разстъргващи обработки, проектите не могат да бъдат заредени.

В папка  %Program Files%\Vintech\DemoRCAM11\Work\ след инсталация са добавени проекти за разкрой, които могат да бъдат разгледани и работата в тях да бъде повторена. За целта те могат да бъдат преведени в начално състояние за разкрой, чрез изтриване на опашка за разполагане и листи.

Demo Vintech RCAM 11 позволява импорт и премахване на детайли от заданието за разкрой, промяна на количествата им, задаване на произволни размери на листови заготовки, зареждане за разкрой на Използваеми Остатъци, промени на параметри на рязане и др.

Demo Vintech RCAM 11 притежава пълните вградени възможности за импорт на геометрия – от DXF,SVG, ESSI  и  DSTV, а в случай, че имате инсталирана програма TeighaFileConverterнаODA (www.opendesign.com)  –  от DWG. Възможен е on-line импорт от Solid Edge,  от КОМПАС-3Dи от КОМПАС-График (когато са инсталирани съответните CADсистеми).

Инсталираната Демо версия включва примерни Бази Технологични Справочници за машини за лазерно рязане, за газо-кислородно рязане и за два вида машини за плазмено рязане. Данните във всички справочници е възможно да бъдат редактирани. Функциите за запис на справочници в XML файлове са изключени.

Demo Vintech RCAM 11 включва всички специални функции, които са разработени за търговската версия на Vintech RCAM 11, включително за работа с мултидетайли, обработка към материала, работа с общи срезове, избягване на колизии, заобикаляне на детайли с рязане, и змерванеи други.

В папка \Program Files\Vintech\RCAM-Demo\work  са записани 2 групи проекти на Vintech RCAM  -в милиметрова и в имперска измерителна система. В милиметрова система за измерване файловете са с префикс (mm).