+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Vintech от А до Я


Разполагане

art8.pngОсновната задача във фигурния разкрой е разполагане на плоски обекти върху листи. Обектите могат да бъдат отделни детайли или групи разположени детайли – блокове.

Ефективността на разполагането оказва най-съществено влияние върху използването на метала.

Плътното разполагане пести метал, рехавото – прави парите на скрап.
Системата разполага обекти постъпково и предоставя интерфейс за контрол на хода на разполагане. 
Vintech RCAM разполага автоматично, интерактивно или ръчно.

Системата оптимизира, намира мястото и ориентацията на обект върху листа и го разполага плътно до вече разположените обекти. Във всеки момент Vintech RCAM извършва on-line контрол против припокриване – за недопускане поставяне на обект върху вече разположени обекти.

Автоматичното разполагане на обекти се извършва по реда, зададен в опашка за разполагане и с количества, определени в задание за разкрой. Автоматичното разполагане може да се извършва върху един лист или върху много листи, до изчерпване на разрешените листи или на детайлите в заданието.

Vintech RCAM под управление на Vintech Manager извършва пакетно автоматичното разполагане върху всички листи по всички задания в поръчката.

По всяко време е възможен избор на обект, разположен върху лист или в опашката за разполагане. Избраният обект застава под курсора на мишката и може да бъде влачен, бутан и завъртан близо до желано място върху листа. След пускането му Vintech RCAM го намества плътно до вече разположените обекти, извършвайки on-line контрол против поставяне на обект върху вече разположени обекти.

Потребителят изключва on-line контрола за припокриване и пуска обекта на място под курсора върху листа.

Технология на фигурен разкрой

 

Технологията на фигурния разкрой определя качеството на произвежданите детайли, производителността и степента на изхабяване на CNC машините за термично и струйно рязане.
Съчетаването на оптимални методи за разполагане и технология на обработка е задачата с най-висока сложност във фигурния разкрой.

Всеки вид рязане – лазерно, плазмено, газо-кислородно, водо-абразивно или механично, има своите особености и изисквания.
Технологията на рязане се определя от протичащите физически и химически процеси в среза, от вида и дебелината на материала и вида на обработваемия контур.
Vintech RCAM поддържа специфичните технологични знания като таблични правила в справочници, съхранявани в SQL база данни на системата и наричани още База Технологични Справочници (БТС).
Системата използва БТС, за да определи Технологията на обработка, която да приложи върху картите за разкрой в проекта. Потребителят винаги може да промени технологичен параметър, назначен от системата.

Режеща траектория е пътят на енергийната струя, която обхожда отделен контур от детайл по начин, определен от технологията на обработка. Vintech RCAM знае кои контури са външни, кои - вътрешни, кръгли отвори, прорези, кои траектории се маркират (или гравират), а също и кои са центровите точки. Vintech RCAM създава траектории автоматично или интерактивно.

Маршрут на бързите ходове e редът на обработка на отделните траектории в детайл и в карта за разкрой.

Vintech RCAM предоставя напълно развити възможности за създаване и управление на технология на обработка:

 • Отсъства задължителен ред за създаване на технология на обработка и разполагане.
  Vintech RCAM няма изисквания за последователността за създаване на технология и разполагане.
  Потребителят решава в какво състояние разполага обектите - детайли и блокове.Те могат да бъдат:

  • без траектории и маршрут,
  • с частични или напълно завършени траектории и без маршрут,
  • с траектории и частични маршрути,
  • със завършени траектории и маршрут.
    
 • Специални технологии
  Vintech RCAM реализира методи за програмиране на обработка с висока ефективност, като:

  • наклоняемо рязане (опция),
  • комбинирано термично рязане с пробивно-разстъргващи обработки (опция),
  • променлив брой и разстояния на успоредни резачи (Advanced Мulty Torch),
  • обработка по „кадри“ на листи, по-дълги от работния ход на машината,
  • рязане на отвори без дефекти в точката на гасене,
  • рязане с мостове, с общи срезове,
  • избягване на колизии,
  • верижно рязане със заобикаляне с рязане, и други.
    
 • Оптимизация и автоматичен контрол при създаване на траектории и маршрут

  • Оптимизация на режещи траектории
   Във всеки момент Vintech RCAM извършва on-line контрол и не допуска поставяне на траектория и траекторни елементи върху вече разположени обекти или други траектории.

  • Оптимизация на маршрута на бързите ходове
   Vintech RCAM автоматично или интерактивно създава маршрут на бързите ходове. Системата позволява работа с частични маршрути.
   При създаване на маршрут тя минимизира дължината на маршрута, като отчита ограничения, като подетайлност и вложеност.
   - Вложеността е разполагане на детайл в отвор на друг детайл. Нивата на вложеност в системата са неограничени. Vintech RCAM автоматично програмира обработката на вложен контур преди обхващащия го. 
   - Подетайлността е ограничение за обработка на всички контури от един детайл, преди да се премине към обработка на следващ детайл.
   Контролът за подетайлност и за вложеност може да се изключва.

  • Контрол против образуване на острови от неизрязани траектории
   Vintech RCAM позволява построяване на мостове между разположени детайли, за които не е създадена технология на рязане (детайли без траектории и маршрут). Като създава автоматично технология на рязане, системата не допуска образуване на острови от неизрязани траектории.

  • Контрол на последователността при рязане с общи срезове
   Vintech RCAM създава последователности от общи срезове, гарантираща правилното обхождане на контурите на съвместените детайли. В карти за разкрой с общи срезове системата автоматично задава рязане на вложени контури и отвори преди обхващащия контур на общия срез.

  • Контрол на последователността при непрекъснато рязане
   При непрекъснато рязане системата автоматично задава рязане на вложени контури и отвори, преди обхващащия контур с непрекъснато рязане.

Резултати

Основният резултат от фигурния разкрой във Vintech RCAM 11 е карта за разкрой. От картите за разкрой се генерират NC програми, отчети и документи за остойностяване.

Картата за разкрой визуализира точно и пълно реда на обработка: листи, детайли, бързи ходове, траектории с посоки, точки на палене и гасене, други траекторни елементи. Всеки тип е изобразен с отделен цвят и запълване.

Карта за разкрой се създава чрез комбинация на автоматични и/или интерактивни методи за разполагане и технология на обработка.

Vintech RCAM предоставя разнообразни възможности за управление на стратегията за създаване на карти за разкрой.

Автоматичните стратегии са :

 • Системата разполага обекти, като запълва последователно всички възможни листи, без да създава траектории и маршрут.
  Режимът се използва за предварителен разкрой, за разкрой с общи срезове или за разкрой с мостове,

 • Разполагат се обекти до запълване на текущия лист, след което се създават траектории и маршрут. Цикълът продължава до изчерпване на всички детайли в заданието или до изчерпване на лимитите на листите в проекта,

 • На текущия лист се разполага обект и се създават траекториите му. След запълване на листа се създава маршрут.Цикълът продължава до изчерпване на всички детайли в заданието или до изчерпване на лимитите на листите в проекта.
  Режимът се използва, когато в заданието има правоъгълни детайли,

 • Предварително се създават траектории и маршрут на всеки обект от заданието. На текущия лист се разполагат обекти с траектории и маршрут до запълването му или до изчерпване на детайлите от заданието. След това на текущия лист се създава маршрут между обектите. Цикълът продължава до изчерпване на всички детайли в заданието или до изчерпване на лимитите на листите в проекта.
  Режимът се използва за генериране на NC програми с подпрограми с транслация и ротация за всеки детайл или от потребители, които са работили с CAM системи, притежаващи само този режим на създаване на карти за разкрой.

NC програмите се генерират чрез отворени и настройваеми постпроцесори от карти за разкрой с траектории и маршрут върху разположените обекти.

NC програмите могат да бъдат в ISO/EIA или ESSI системи команди, в техни „диалекти“ или в друга система команди за конкретна CNC машина.

Структурата и форматът на NC програмите се определят от възможностите на машината, CNC контролера и режещото оборудване.

Фигурният разкрой налага специфични изисквания към NC програмите:

 • NC програми с възможност за връщане назад
  В една карта за разкрой може да има стотици детайли. По различни причини, процесът на рязане може да прекъсне. Специфична и важна за CNC машините за термично рязане е функционалността за продължаване на обработката най-близо преди мястото на прекъсване. Универсалните CNC контролери рестартират обработката с обикновен избор на номер на изречение и съответни операторски действия.
  Някои CNC контролери, специализирани за термично рязане, притежават вградени възможности за автоматично връщане по хода на програмата или за рестарт на обработката от началото на произволен детайл или блок. 
  Други CNC контролери използват NC програми с подпрограми, параметри или други методи, за рестартиране на обработката от точката на врязване на всеки детайли или контур. Vintech RCAM лесно се настройва да генерира NC програми със структура, според изискванията на конкретния CNC контролер.
   

 • NC програми с автоматично управление на режима на рязане
  Машините за термично рязане имат силно развити възможности за отчитане спецификата на режима на рязане и програмиране на неговото управлението. 
  Vintech RCAM анализира режещите траектории и позволява генериране на NC програми с оптимални параметри за рязане според марката и дебелината на материала, дължината и формата на обработваемия контур. 
  Vintech RCAM лесно се настройва да генерира NC програми, определящи множества параметри на водо-абразивни, газо-кислородни, лазерни или плазмени източници.

 • NC програми с технологични таблици
  Функциите за анализ на дължината и формата на режещите траектории в някои съвременни лазерни машини се изпълняват от CNC контролера. Параметрите на режима на рязане за всеки вид траектория се поддържат в машинни технологични таблици, а NC програмата съобщава на CNC контролера марката на материала и дебелината на листовата заготовка. 
  В други лазерни машини технологичните таблици могат да се зареждат в CNC контролера от NC програмата. 
  Vintech RCAM поддържа предефинируеми технологични таблици в своята база данни и лесно се настройва да генерира NC програми с технологични таблици.

Отчети и документи, включително технологични, организационни и търговски, се генерират на базата на отворени и достъпни за промяна документни шаблони. Езикът на документите е езика на локализация на системата - английски, руски, български.
Документите се създават поотделно за всяка карта или обобщено за всички карти в проект.
Документите се записват в PDF, DFX или HTML формати.