+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Речник


термини във Vintech RCAM-Pro

детайл - геометрична информация и текстови атрибути. 
Един детайл може да съдържа един затворен външен, множество затворени вътрешни, множество незатворени контури с различно предназначение и точкови множества. Външния контур трябва да обхваща всички останали затворени контури в модела. 
Затворените контури не трябва да се самопресичат или да бъдат върху слоеве с имена "42" или "43". Всички затворени контури не трябва да се самопресичат.
Геометрията на детайл съответства на чертежа, без еквидистантно отместване.
В процеса на проектиране Vintech RCAM-Pro не променя по никакъв начин геометрията на детайл.

мултидетайл - oбект, който съдържа геометрия на повече от един детайл. 
При импорт на мултидетайл, Vintech RCAM-Pro запазва взаимното разположение на отделните детайли, с възможност за последващо разполагане в този му вид. 
Системата предоставя възможност за разбиване на мултидетайл на отделни детайли.

CAD геометрия на детайл - Vintech RCAM-Pro използва 2D геометрия или проекцията в равнина OXY на 3D wire-frame геометрия. Тази геометрия е входна за разкрой. 
Използва се модела на детайла така както е създаден – без да се променя. Моделът на детайла съответства на чистата геометрия от конструктивния чертеж или технологичната скица – на геометрията, която трябва да бъде произведена.
Входната геометрия на детайл може да съдържа затворени и отворени равнинни контури, съставени от примитиви: отсечки, дъги от окръжности и елипси, полилинии, NURBS сплайни и точки.

импорт на геометрия - Vintech RCAM-Pro чете CAD файлове с формати DXF, DWG, SVG, ESSI или DSTV и импортва CAD геометрия за детайли и мултидетайли:

  • От CAD геометрията чете дъги, отсечки, елипси, сплайни, точкови множества и текстове.
  • От един CAD файл зарежда геометрия на един или множество детайли.
  • От един DXF/DWG файл, съдържащ множество AutoCAD блокове зарежда избрани детайли.
  • Въвежда автоматично в Заданието за разкрой  количества на детайлите, когато в името на файла или AutoCAD блока са указани количества.

При импорт: 

  • системата интелигентно коригира геометрични дефекти и маркира местата на останалите грешки,
  • позволява промяна на мерната единица на входната геометрия,
  • определя вида на контурите в детайла, като: външен и вътрешен затворен, отвор, прорез, геометрия за маркиране и точково множество.

параметрични детайли - програми на езика Python, организирани в библиотеки. 
Изпълнението им в среда на Vintech RCAM-Pro създава детайл в системата.

задание за разкрой - списък от детайли с количества за всеки вид, които се разполагат върху листи от една марка дебелина и качество на материала.
Разкрояват се само детайли от Заданието. 
Нови детайли могат да се добавят в Заданието без ограничения.
Броят детайли от всеки вид е максимално допустимият брой за разполагане в проекта.
В един проект се изпълнява едно задание.

разполагане постъпково плътно разполагане на плоски обекти върху листи с on-line контрол против припокриване и интерфейс за контрол на хода на разполагане.
Обектите могат да бъдат отделни детайли или групи разположени детайли – блокове.
Vintech RCAM-Pro разполага автоматично, интерактивно и  ръчно.

автоматично разполагане - оптимизиране, намиране на мястото и ориентацията на обект върху листа и разполагане плътно до вече разположените обекти. 
Във всеки момент Vintech RCAM-Pro извършва on-line контрол против припокриване, като не допуска поставяне на обект върху вече разположени обекти.
Автоматичното разполагане на обекти се извършва по реда, зададен в Опашката за разполагане и с количества, определени в Заданието за разкрой. 
Може да се извършва върху един лист или върху много листи, до изчерпване на разрешените листи или на детайлите в Заданието.

интерактивно разполагане - избор на обект, разположен върху лист или в Опашката за разполагане, при който избраният обект застава под курсора на мишката и може да бъде влачен, бутан и завъртан близо до желано място върху листа. 
След пускането му Vintech RCAM-Pro го намества плътно до вече разположените обекти, извършвайки on-line контрол против поставяне на обект върху вече разположени обекти.

матрично/регулярно разполагане - вариант на интерактивното разполагане.

ръчно разполагане - целенасочено изключване на on-line контрола за припокриване и пускане на обекта на място под курсора върху листа.

технология на фигурен разкрой -Определя се от протичащите физически и химически процеси в среза, от вида и дебелината на материала и вида на обработваемия контур.
Всеки вид термично и струйно рязане – лазерно, плазмено, газо-кислородно, водо-абразивно, има своите особености и изисквания.

База Технологични Справочници (БТС) - Vintech RCAM-Pro поддържа специфичните технологични знания като таблични правила в справочниците, съхранявани в SQL база данни на системата и наричани още База Технологични Справочници (БТС).
Системата използва БТС, за да определи Технология на обработка, която да приложи върху картите за разкрой в проекта. Потребителят винаги може да промени технологичен параметър, назначен от системата. 

маршрут -последователност от бързи ходове между Отходи и Подходи на траектории. 
Маршрутът на бързите ходове определя реда на обработка на траекториите. Бързите ходове съществуват единствено като свързващи обекти между отделните траектории. Изтриване на траектория премахва и бързите ходове, свързващи я със съседните траектории. 
Vintech RCAM-Pro класифицира автоматично бързите ходове като вътрешни, външни и къси. 
Vintech RCAM-Pro построява маршрут на бързи ходове автоматично или интерактивно. Автоматичен маршрут на бързите ходове се построява чрез оптимизация. Всеки маршрут може да бъде променян чрез интерактивни функции. Маршрут, който свързва всички траектории в Зона е пълен. Последователност от бързи ходове на част от траекториите е частичен маршрут. Всеки частичен маршрут може да бъде довършен с функции за автоматичен или интерактивен маршрут.
Бързият ход във Vintech RCAM-Pro може да бъде преобразуван във бърз ход без гасене, бърз ход със следене, преход със заобикаляне или преход линия.

режим - Според вида траектория, в Технологията на обработка могат да се назначават отделни скорости на подаване за подход, по контура, забавяне на скоростта в характерни области, време-задръжки при пробиване и в острите ъгли и др.Според вида траектория, чрез Технологията на обработка за пробиване се назначават отделни NC команди | подпрограми | фиксирани цикли. 

ред за създаване на технология на обработка и разполагане - Vintech RCAM-Pro няма ограничения за последователността за създаване на технология и разполагане. Потребителят решава в какво състояние разполага блокове. Те могат да бъдат:
- без траектории и маршрут,
- с частични или напълно завършени траектории и без маршрут,
- с траектории и частични маршрути,
- със завършени траектории и маршрут.

диаметър на рязане (керф) - основен параметър на проект за Vintech RCAM-Pro. 
В системата е възможно управление на диаметъра на рязане по три начина - чрез задаване на:
1.  Диаметър на рязане = 0 и включено безеквидистантно програмиране.При първия начин технологът програмира обработка по чистата геометрия на детайлите, а операторът на машината задава диаметъра на рязане като корекция в регистър на CNC системата.
2.  действителен диаметър на рязане и включено безеквидистантно програмиране.При втория начин технологът задава действителния диаметър на рязане, а операторът задава разликата между действителния и програмирания радиус на рязане като корекция в регистър на CNC системата.
3.  действителен диаметър на рязане и изключено безеквидистантно програмиране.При третия начин само технологът задава действителния диаметър на рязане.
Изборът на начин за отчитане на диаметъра на рязане в проекта, обикновено не е въпрос на конкретно решение, а е приета и утвърдена производствена практика за осигуряване на точността на обработка.
Начинът за управление на диаметъра на рязане е част от Технологията на обработка в CAM системата.

траектория -последователност от режещи ходове на центъра на инструмента за обработка на контур.
Траекторията се състои от: точка на пробиване, подход, работни ходове по контур, опционални траекторни елементи, недорез, отход, точка на гасене. Траекторията има посока – от точката на пробиване към точката на гасене. 
Траекторията е еквидистантно отдалечена от обработваемия контур. Посоката на отместване се определя автоматично според вида на контура на детайла. Размерът на отместване се задава в Технологията на обработка.
Видът траектория се определя автоматично от вида геометрия на контур: външен, незатворен, вътрешен, маркиращ. Траекторията може да бъде: външна, незатворена, маркираща, вътрешна (произволен голям отвор), малки отвори 1.група (най-малки отвори), малки отвори 2.група, малки отвори 3.група. Всеки вид траектория притежава собствени параметри, определени в технологията на обработка според технологичната среда и материала.
Траектория може да бъде създавана интерактивно или автоматично. В двата случая Vintech RCAM-Pro извършва on-line контрол против припокриване на траекторията със себе си или с вече разположени обекти. Когато при създаване или редактиране на траектория системата не намери място за построяване на траекторни елементи със зададените стойности на параметрите в Технологията на обработка, траектория върху контура не се построява. Потребителят може да промени параметри и повторно да построи оставащите траектории.
Всички параметри на Траектория могат да бъдат променяни по всяко време.

оптимизация на режещи траектории -Във всеки момент Vintech RCAM-Pro извършва on-line контрол и не допуска поставяне на траектория върху вече разположени обекти или други траектории.

оптимизация на маршрута на бързите ходове -Vintech RCAM-Pro автоматично или интерактивно създава маршрут на бързите ходове. Системата позволява работа с частични маршрути. При създаване на маршрут тя минимизира дължината на маршрута, като отчита ограничения като подетайлност и вложеност. Контролът за подетайлност и вложеност може да се изключва.

вложеност -разполагане на детайл в отвор на друг детайл. Нивата на вложеност в системата са неограничени. Винтех RCAM-Pro автоматично програмира обработката на вложен контур преди обхващащия го.

подетайлност - ограничение за обработка на всички контури от един детайл, преди да се премине към обработка на следващ детайл.

траекторни елементи -  Видове: Вход/Изход, Пропуск, Подход от съседна траектория, Илик, Вход от края на листа, Сегмент, Мост, Псевдомост, Преход, Преход със заобикаляне, Ъглова обработка, Катинар, Посока на траекторията, Режим, Общ срез 
Vintech RCAM-Pro построява траекторни елементи автоматично, навън от материала. Всеки траекторен елемент се построява като резултат от on-line контрол против припокриване със съседните обекти.

Вход/Изход - ориентирана група елементи, съставена от точка на пробиване, подход, недорез, отход и точка на гасене. 
Видът и мястото на вход/изхода се задават в настройки или интерактивно, а Vintech RCAM-Pro изчислява и сглобява автоматично вход/Изхода към работните ходове по контура.

пропуск - ориентирана последователност от отход, точка на гасене, недорез, точка на пробиване и подход. Върху една траектория може да има много Пропуски. Всяка траектория трябва да съдържа един Вход/Изход. Ако няма такъв, но има дефинирани пропуски, Вход/Изход е първия създаден пропуск.Ако Вход/Изход и всички пропуски са изтрити от траекторията, траекторията се изтрива. 

подход от съседна траектория- подход, за който точката на пробиване лежи върху съседна съществуваща траектория. 

илик - вариант на подход от съседна траектория. Съставен е от две части: илик в първата траектория и подход от илика към втората траектория. Позволява рязане на детайли с кратко време за пробиване.

вход от края на листа - траекторен елемент, при който точката на пробиване е върху границата на листа. Използва се за съкращаване на времето за пробиване и намаляване на количеството топлина в метала.

сегмент - Всеки участък от контура на траекторията, ограничен между два пропуска или между Вход/Изход и пропуск е сегмент. Сегментът може да бъде изтрит или да му се добави прибавка. 

мост - използва за свързване на всеки две траектории, при което траекториите се обедняват автоматично. Поставянето на повече от един мост върху две траектории води до промяна на топологията на тези траектории. Промяната на топологията не се обработва автоматично от системата. 
Отделен случай на мост е ъглов отрицателен мост.

псевдомост - построява едновременно взаимно-ориентирани пропуски върху две съседни траектории. 

преход - построява фиксирана серия от работни ходове, свързващи изход и вход на две траектории. Преходът позволява реализация на непрекъснато подетайлно рязане.

преход със заобикаляне - преход, който свързва две траектории с работен ход, без да гаси рязането. Vintech RCAM-Pro изчислява криволинеен път на определено минимално разстояние между разположените обекти.

ъглова обработка - построява движения за обхождане на остри ъгли в контурите. Тя изисква допълнителна площ за построяване на геометрията й. Ъглова обработка се построява към траекторията, в местата, където ъгълът на промяна на посоката на движение е по-голям от параметър. Видовете ъглови обработки са: панделки, закръгления и времезадръжки. 

катинар - поставя подобно на пропуск върху траекторията. Служи за заклинване на детайл към решетката, за ограничаване на деформациите на детайла или на скрапа по време на рязане..

посока на траекторията - зависи от вида на контура на детайла и Технологията на обработка. Посоката на траекторията може да бъде обръщана, при което системата автоматично разменя и ориентира Вход/Изходи, Пропуски и Ъглови обработки. 

Общ срез - Съвместени траектории, които са свързани с бързи ходове образуват траектории с общ срез.Съвместени траектории и общи срезове могат да бъдат създавани чрез ръчни, интерактивни и автоматични методи в системата

контрол против образуване на острови от неизрязани траектории - Vintech RCAM-Pro позволява построяване на мостове между разположени детайли, за които не е създадена Технология на рязане (детайли без траектории и маршрут). Системата не допуска образуване на острови от неизрязани траектории, като автоматично създава Технология на рязане.

контрол на последователността при рязане с общи срезове - Vintech RCAM-Pro създава последователности от общи срезове, гарантираща правилното обхождане на контурите на съвместените детайли.В карти за разкрой с общи срезове системата автоматично задава рязане на вложени контури и отвори, преди обхващащия контур на общия срез.

контрол на последователността при непрекъснато рязане - При непрекъснато рязане, системата автоматично задава рязане на вложени контури и отвори, преди обхващащия контур с непрекъснато рязане.

NC програма - NC програма се генерира от Карта за разкрой с траектории и пълен маршрут. 
Vintech RCAM-Pro записва информацията за движение на инструмента в машинно-независимо описание  - файл с формат XML. Структурата и съдържанието на XML файла се определени от ВИНТЕХ.
Генерирането се извършва чрез външна програма, наречена Постпроцесор. Постпроцесорът чете файла с формат XML и превежда обработката от Картата за разкрой към програма на езика за програмиране на конкретна CNC машина, в NC програма.
Постпроцесорите във Vintech RCAM-Pro са отворени и настройваеми. Изискванията към постпроцесора се определят от възможностите на машина, CNC контролер и режещо оборудване. Постпроцесорът за конкретна машина се настройва еднократно, обикновено от доставчика на решението за термично рязане.

NC програми с възможност за връщане назад - По различни причини, процесът на рязане по програма може да прекъсне. Специфична и особено важна за CNC машините за термично рязане е функционалността за продължаване на обработката най-близо преди мястото на прекъсване.
Универсалните CNC контролери рестартират обработката с обикновен избор на номер на изречение и съответни операторски действия.
Някои специализирани CNC контролери  за термично рязане притежават вградени възможности за автоматично връщане по хода на програмата или рестарт на обработката от началото на произволен детайл или блок. Други използват NC програми с подпрограми, параметри или други методи за рестартиране на обработката от точката на врязване на всеки детайл или контур.
Vintech RCAM-Pro лесно се настройва да генерира NC програми със структура, според изискванията на конкретния CNC контролер.

NC програми с автоматично управление на режима на рязане - Машините за термично рязане имат развити възможности за отчитане спецификата на режима на рязане и програмиране на неговото управлението.
Vintech RCAM-Pro анализира режещите траектории и позволява генериране на NC програми с оптимални параметри за рязане според марка и дебелината на материала, дължината и формата на обработваемия контур. 
Vintech RCAM-Pro лесно се настройва да генерира NC програми, управляващи разнообразни параметри на водо-абразивни, газо-кислородни, лазерни или плазмени източници.

NC програми с технологични таблици - Функциите за анализ на дължина и форма на режещите траектории в някои лазерни машини се изпълняват от CNC контролера. Параметрите на режима на рязане за всеки вид траектория се поддържат в машинни технологични таблици, а NC програмата съобщава на CNC контролера марката и дебелината на листовата заготовка.
В други лазерни машини технологичните таблици могат да се зареждат в CNC контролера от NC програмата.
Vintech RCAM-Pro поддържа предефинируеми технологични таблици в своята база данни и лесно се настройва да генерира NC програми с технологични таблици.

отчети - Отчети и документи, включително технологични, организационни и търговски, генерирани на базата на отворени и достъпни за промяна документни шаблони. 
Създават се за всяка Карта поотделно или обобщено за всички карти в проект. 
Записват се в PDF, DFX или HTML формати.
Езикът на документите е езика на локализацията на системата.

проект - Проект във Vintech RCAM-Pro е системна колекция от данни, която следва хода на процеса за разкрой и позволява запис и четене на данните във/от файл. 
Проектът осигурява средства за:
- разполагане на детайли върху листи и създаване на карти за разкрой,
- прилагане на Технология на обработка според физическия процес на рязане,
- генериране на NC програми и документи за обработка,
- ценообразуване и офериране.

лист - Равнинна плоча с правоъгълна или произволна форма, с определена дебелина, марка и качество на материала.
В един проект на Vintech RCAM-Pro може да се добавят много листи с еднаква дебелина, марка и качество. В проекта може да се използват както много еднакви листи, така и различни по размери и форма листи.

кратност - брой листи от една Карта за разкрой.
Кратността на листа е параметър, който прави възможно проектиране на фигурен разкрой, в който с една NC програма се режат повече от един лист, а количествата детайли се контролират строго от Заданието.

лимит - Максимален брой листи (квота) от един типоразмер и качество.
Стойността на лимита може да бъде променена по всяко време на работа върху проекта.

зона - Правоъгълна област от Лист, в която се извършва разполагане. Върху един лист може да има много зони, но в един момент само една от тях може да е активна.
Във всички зони на листа се прилага една Технология на обработка. Технологията на обработка в Зона се наследява при създаване на Зоната от Технологията на обработка в проект. 
Размерите и параметрите на Зоната могат да бъдат променяни по всяко време.
Всяка Зона може да съдържа:
- разположени блокове от детайли, от работни ходове или блок-матрици,
- режещи траектории,
- маршрут на бързи ходове.
Зоната може да бъде едноинструментна или успоредна  - за работа с паралелни инструменти.

успоредна зона - Две или повече зони, които се обработват едновременно с успоредно работещи инструменти. Инструментите изпълняват еднакви или огледални по ос X (или Y) движения, ако обработващата машина допуска огледалност. 

блок - Именувана подредба от детайли с техните обвивки и/или блокове, със или без траектории, бързи ходове и маркировки.
Създава се автоматично от Vintech RCAM-Pro.
Всеки Блок може да бъде редактиран преди и след разполагане.
Блокът може да съдържа множество блокове, а вложеността на блоковете е неограничена. Създадените в него траектории, траекторни елементи и бързи ходове могат да се променят след разполагане на блока върху листа.

обвивка - Част от всеки блок. Представлява област за безопасност около детайла, която се добавя автоматично както към външния контур на детайла, така и към отвори и прорези, като:
- Обвивката се ограничава от затворен линеен контур, отдалечен най-малко на зададено разстояние от контура на детайла,
- дъгите от окръжности се апроксимират с отсечки. При апроксимацията на криволинейни участъци от детайла, грешката от апроксимация в обвивката е в посока навън от материала. Тази грешка има отношение само към плътността на разполагане на Картата за разкрой и по никакъв начин не влияе върху точността на обработка.
Вместо " зададено разстояние" се използва термина "диаметър на обвивка". 
Vintech RCAM-Pro създава автоматично обвивка на детайла с указан диаметър.

опашка - Таблица от блокове (колони) и техни атрибути (редове), предназначена за управление на процеса за разполагане. За всеки блок е зададен метод за разполагане и критерии за управление на алгоритъма за разполагане.
Блоковете, оставащи за разполагане се пресмятат автоматично.
Опашка за разполагане може да се създава автоматично, Блокове могат да се добавят по всяко време.
Vintech RCAM-Pro разполага по избрания метод за всеки блок от Опашката, в последователност отляво надясно.
След разполагане на блок, се извършва пресмятане на оставащото за разполагане количество детайли от всички видове. Разполагането от всеки вид блок се извършва до изчерпване на количествата.
Тъй като в блок може да има произволно количество детайли, а Опашката управлява броят разположени блокове, то за да се постигне правилен контрол на количествата, Vintech RCAM-Pro управлява прецизно както процеса на разполагане, така и създаването на Опашката по определени правила.

диаметър на обвивка - Диаметърът на обвивката е указан в Технологията на обработка. 
Диаметърът на обвивка не ограничава Диаметъра на рязане. Съотношението между двата диаметъра е отговорност на потребителя. Варирайки с тези два диаметъра, потребителят може да създаде разкрой, в който около всеки детайл след обработката има слой метал с гарантиран размер, наричан "решетка".

карта за разкрой - Основeн резултат от фигурния разкрой във Vintech RCAM-Pro. От нея се генерират NC програми, отчети и документи за остойностяване.
Тя визуализира точно и пълно реда на обработка: листи, детайли, бързи ходове, траектории с посоки, точки на палене и гасене, други траекторни елементи.

поръчка за разкрой - поръчка (или цехов план) във фигурния разкрой е списък детайли с различна марка и дебелина материали и различен вид термично рязане.