+359 52 757221  |  sales@vintech.bg

Речник


Термини във Vintech RCAM 11

Детайл

Детайл е група геометрични контури с принадлежащи атрибути, които съответстват по размери и форма на реален детайл или на негово междуоперационно състояние.
Геометрията не трябва да включва еквидистантно отместване за отчитане на радиус на обработка/керф.
Контурите, които определят детайл са един външен затворен, множество вътрешни затворени, множество незатворени контури с различно предназначение и точкови множества.
Външният контур трябва да обхваща всички вътрешни затворени контури на детайла. Затворените контури не трябва да се самопресичат, и не трябва да бъдат върху слоеве с имена "42" или "43".
При определени условия, в детайла могат да бъдат включени и текстове.
В процеса на проектиране Vintech RCAM 11 не променя по никакъв начин геометрията на детайл.

Мултидетайл

Мултидетайл е разкроен oбект, който съдържа повече от един детайл.
При импорт на мултидетайл, Vintech RCAM 11 запазва взаимното разположение на отделните детайли. Управлението на разполагане и създаване на технология на рязане на мултидетайл се извършва със стандартните функции на системата.
Vintech RCAM 11 позволява автоматично разделяне на мултидетайл на отделни детайли.

CAD геометрия за детайл

Vintech RCAM 11 създава геометрия на детайл чрез импорт от CAD геометрия.
CAD геометрията може да бъде 2D или проекцията в равнина OXY на 3D wire-frame геометрия.
От CAD файл Vintech RCAM 11o може да импортва следните геометрични примитиви: отсечки, дъги от окръжности и елипси, полилинии, NURBS сплайни, точки и текстове.
При импорт CAD примитивите се преобразуват в контури, съставени от отсечки и дъги. При определени условия, в детайла се добавят точки и текстове, за извършване на обработки върху тях.

Импорт на геометрия

Vintech RCAM 11 импортва CAD геометрия за детайли и мултидетайли от CAD файлове с формати DXF, DWG, SVG, ESSI или DSTV.
При инсталиран SolidEdge Vintech RCAM 11 може да импортва CAD геометрия на листови детайли от PSM формат, а при инсталиран КОМПАС-3D/КОМПАС-График - CAD геометрия от CDW формат.

При импорт Vintech RCAM 11:

 • Чете геометрия от CAD файл,
 • Когато във файла се съдържат множество AutoCAD блокове, от избрани блокове зарежда детайли,
 • От един CDW файл, съдържащ множество макроелементи, от избрани макроелементи зарежда детайли,
 • Въвежда автоматично в Заданието за разкрой количества на детайлите, когато в името на файла или AutoCAD блока са указани количества.

При импорт от CAD геометрия системата създава контури за обработка на детайл, като поправя дефектите в CAD геометрията без да промяня размерите на детайла, и: 

 • позволява промяна на мерната единица на входната геометрия,
 • системата интелигентно коригира геометрични дефекти и маркира местата на грешките, които не може да поправи,
 • определя вида на контурите в детайла, като: външен и вътрешен затворен, три вида малки отвори, прорез, геометрия за маркиране и точково множество.

Параметрични детайли

Параметрични детайли са програми на езика Python, организирани в библиотеки. 
Изпълнението им в среда на Vintech RCAM 11 създава детайли в системата.

Поръчка за разкрой

Поръчка за разкрой във фигурния разкрой е списък детайли с различна марка и дебелина материали и различен вид термично рязане.

Задание за разкрой

Задание за разкрой е списък от детайли със съответни количества, за разполагане върху листи от една марка, дебелина и качество на материала. В един проект се изпълнява едно задание.
Vintech RCAM 11 разкроява детайли, който са включени в Заданието, а броят детайли в него е максимално допустимият за разполагане в проекта.

Проектиране на разкрой

Vintech RCAM 11 разкроява плоски детайли върху листи.
Системата създава технология и NC програми за обработка на контури с режеща струя, която може да бъде термична - лазерна, плазмена газо-кислородна, или водо-абразивна.

Vintech RCAM 11 може да програмира:

 • обработка с векторно или растерно маркиране (гравиране),
 • обработка с инструмент, чиято режеща форма е къса отсечка, със или без ориентация,
 • наклоняемо рязане,
 • пробивно-разствъргваща обработка на отвори,
 • фрезоване на някои видове контури.

Vintech RCAM 11 не разкроява и не създава технология за координатно щанцоване.

Процесът на разкройно проектиране включва подготовка за разкрой, разполагане, създаване на технология на обработка и генериране на резултати.

Подготовка за разкрой

Подготовката за разкрой във Vintech RCAM 11 изисква:

 • Избор от справочник на машина,
 • избор от справочник на марка материал,
 • задаване на дебелина на материала,
 • избор от справочник на режеща станция/супорт и режим на обработка,
 • задаване на листи, върху които да се разкроява,
 • импорт на геометрия на детайли,
 • уточняване на задание за разкрой.

Проект

Проект във Vintech RCAM 11 е системна колекция от данни, която следва хода на процеса за разкрой и позволява запис и четене на данните във/от файл. Проектните файлове на Vintech RCAM 11 са с разширение RCAM.
Проектът осигурява средства за:

 • разполагане на детайли върху листи и създаване на карти за разкрой,
 • прилагане на Технология на обработка според физическия процес на рязане,
 • генериране на NC програми и документи за обработка,
 • ценообразуване и офериране.

Лист

Лист е  равнинна плоча с правоъгълна или произволна форма, с определена дебелина, марка и качество на материала.
В един проект на Vintech RCAM 11 може да се добавят много листи с еднаква дебелина, марка и качество. В проекта може да се използват както много еднакви листи, така и различни по размери и форма листи.

Лимит на лист

Лимит е максималният брой разрешени в проекта листи от един типоразмер и качество.
Стойността на лимита може да бъде променена по всяко време на работа върху проекта.

Кратност

Кратност е брой листи за една Карта за разкрой.
Кратността на листа е параметър, който прави възможно проектиране на фигурен разкрой, в който с една NC програма се режат многократно еднакви листи, а количествата детайли се контролират строго от Заданието.

Зона

Зона е правоъгълна област от Лист, в която се извършва разполагане. Върху един лист може да има много зони, но в един момент само една от тях може да е активна.
Във всички зони на листа се прилага една Технология на обработка. Технологията на обработка в Зона се наследява при създаване на Зоната от Технологията на обработка в проект. 
Размерите и параметрите на Зоната могат да бъдат променяни по всяко време.

Всяка Зона може да съдържа:

 • разположени блокове от детайли, от работни ходове или блок-матрици,
 • режещи траектории,
 • маршрут на бързи ходове.

Зоната може да бъде едноинструментна или успоредна - за работа с паралелни инструменти.

Успоредни зони

Успоредни зони са две или повече зони, които се обработват едновременно с успоредно работещи инструменти. Инструментите изпълняват еднакви или огледални по ос X (или Y) движения, ако обработващата машина допуска огледалност. 

Vintech RCAM 11 може да създава NC програми за два и повече успоредно работещи резача, разположени на определено разстояние, когато CNC машината няма функционалност да позиционира по програма успоредните резачи.

Когато CNC машината може да управлява палене/гасене и позициониране на всеки от успоредните резачи по програма, Vintech RCAM 11 може да създава карти за разкрой по технологията АМТ (Advanced Multy Torch) - с променлив брой и разстояние и между резачите.

Блок

Vintech RCAM 11 създава автоматично или интерактивно блокове, като именувана подредба от детайли с обвивки и/или блокове, със или без траектории и маркировки, със или без бързи ходове. Блокът може да съдържа множество блокове, а вложеността на блоковете е неограничена.
Всеки Блок може да бъде редактиран преди и след разполагане.

Опашка за разполагане

Реда за разполагане на блоковете във Vintech RCAM 11 се определя в опашка. За всеки блок е зададен метод за разполагане и критерии за управление на алгоритъма за разполагане.
Опашка за разполагане може да се създава автоматично, Блокове могат да се добавят по всяко време.
Vintech RCAM 11 разполага по избрания метод за всеки блок от Опашката. След разполагане на блок, се извършва пресмятане на оставащото за разполагане количество детайли от всички видове. Разполагането от всеки вид блок се извършва до изчерпване на количествата.
Тъй като в блок може да има произволно количество детайли, а Опашката управлява броят разположени блокове, то за да се постигне правилен контрол на количествата, Vintech RCAM 11 управлява прецизно както процеса на разполагане, така и създаването на Опашката.

Карта за разкрой

Картата за разкрой е основния резултат от фигурния разкрой във Vintech RCAM 11.
Тя е източник на информация за точно и пълно определяне на реда на обработка. Картата за разкрой включва информация за лист, детайли, траектории с посоки, бързи ходове, точки на палене и гасене, други траекторни елементи.

От картата за разкрой се генерират NC програми, отчети и документи за остойностяване.

Ред на разполагане и технология на обработка

Във Vintech RCAM 11 няма изискване за задължителен ред на създаване на технология на обработка на детайли и разполагане.

Потребителят може да разполага детайли:

 • само с контури, без технология на обработка,
 • с частична технология,
 • с частични или напълно завършени траектории и без маршрут,
 • с траектории и частични маршрути,
 • със завършена технология,
 • с траектории и маршрут.

Разполагане

Vintech RCAM 11 разполага автоматично и интерактивно. Ръчно разполагане е възможно като изключение.
Vintech RCAM 11 разполага постъпково и плътно плоски обекти върху листи с on-line контрол против припокриване и интерфейс за непрекъснат контрол на хода на разполагане.
Обектите могат да бъдат отделни детайли или групи разположени детайли – блокове.
 

Автоматично разполагане

Vintech RCAM 11 разполага автоматично, като изчислява възможните места за зададените ориентации на обекта за разполагане, оптимизира и намира място върху листа. Системата разполага обекта плътно до вече разположените. 
Във всеки момент Vintech RCAM 11 извършва on-line контрол против припокриване, като не допуска поставяне на обект върху вече разположените.
Реда на обектите за автоматично разполагане се определя в Опашката за разполагане. Количествата обекти за разполагане се пресмятат според количества детайли, определени в Заданието за разкрой. 
Автоматично разполагане се извършва върху един лист или върху много листи, до изчерпване на лимита  на листа (броят разрешени листи от вид) или на детайлите в Заданието.

След всеки разположен обект е възможно прекъсване на автоматичното разполагане, изпълнение на интерактивни функции и продължаване на автоматичното разполагане.

Интерактивно разполагане

При интерактивно разполаганепотребителят избира обект, разположен върху лист или в Опашката за разполагане. Избраният обект застава под курсора на мишката и може да бъде влачен, бутан и завъртан близо до желано място върху листа. 
С натискане на десен клавиш на мишката, Vintech RCAM 11 намества плътно обекта до разположените обекти на листа. Системата извършва on-line контрол против припокриване и не допуска поставяне на обект върху вече разположени обекти.

Матрично разполагане

Матричното (регулярно) разполагане е вариант на интерактивното разполагане, при който потребителят избира обект - детайл или група разположени детайли и задава брой редове и колони, в които обекта да бъде разположен. Получената матрица от детайли застава под курсора на мишката и може да бъде влачена и завъртана с инструментите за интерактивно разполагане. При край на функцията системата премахва онези обекти от матрицата, които припокриват разположени обекти и разполага тези, за които има място.

Ръчно разполагане

Ръчно разполагане е целенасочено изключване на on-line контрола за припокриване и пускане обекта на място под курсора върху листа. Ръчно разполаганите обекти могат да излизат от листа или да припокриват вече разположени обекти на листа.

Технология на фигурен разкрой

Технологията на фигурен разкрой се определя от протичащите физически и химически процеси в среза, от вида и дебелината на материала и вида на обработваемия контур.
Всеки вид термично и струйно рязане – лазерно, плазмено, газо-кислородно, водо-абразивно, има своите особености и изисквания.
Технологията на разкройната обработка се определя чрез траекториите на рязане, режима на рязане/обработка, множеството траекторни елементи за всяка траектория или за група траектории, бързите ходове, определящи реда на обработка на траекториите и специфичните за всяка машина групи подготвително-заключителни набори команди.

База Технологични Справочници (БТС)

Vintech RCAM 11 поддържа специфичните технологични знания като таблични правила в справочниците, съхранявани в SQL база данни на системата и наричани още База Технологични Справочници (БТС).
Системата използва БТС, за да определи Технология на обработка, която да приложи върху картите за разкрой в проекта. Потребителят винаги може да промени технологичен параметър, назначен от системата. 

Маршрут

Маршрутът е последователност от бързи ходове между Отходи и Подходи на траектории. 
Маршрутът на бързите ходове определя реда на обработка на траекториите. Бързите ходове съществуват единствено като свързващи движения между отделните траектории. Изтриване на траектория премахва и бързите ходове, свързващи я със съседните траектории.
Vintech RCAM 11 класифицира автоматично бързите ходове като вътрешни, външни и къси. 
Системата построява маршрут автоматично или интерактивно.
Автоматично маршрут се построява в съответствие със зададени параметри и оптимизация за минимална дължина на бързите ходове.
Интерактивно маршрутът свързва изходи и входове на близки до курсора траектории. Всеки ход от маршрут може да бъде избран, изтрит или преобразуван от потребителя. В системата са разработени пълен набор функции за интерактивна работа с маршрути.
Маршрут, който свързва всички траектории в работна Зона е пълен. Последователност от бързи ходове на част от траекториите е частичен маршрут. Всеки частичен маршрут може да бъде довършен с функции за автоматичен или интерактивен маршрут.
Избран бърз ход от маршрут може да бъде преобразуван в бърз ход без гасене, бърз ход със следене, преход с линия или със заобикаляне. Маршрут може автоматично да бъде анализиран и преобразуван в маршрут със заобикаляне на изрязани области на листа.

Оптимизация на маршрут

Vintech RCAM 11 автоматично или интерактивно създава маршрут на бързите ходове. Системата позволява работа с частични маршрути. При създаване на маршрут тя минимизира дължината на маршрута, като отчита ограничения като подетайлност и вложеност. Контролът за подетайлност и вложеност може да се изключва.

Вложеност

Вложеността е характеристика на Vintech RCAM 11 за разполагане на детайл в отвор на друг детайл.
Нивата на вложеност в системата са неограничени.
Vintech RCAM 11 автоматично програмира обработката на вложен контур преди обхващащия го.

Режим

Режимът на обработка се определя според изискванията на енергийния източник, вида траектория, дебелината и вида материал, използвани инструменти и газове за термично рязане. Режимите на термично рязане биват препоръчителни или задължителни. Спазването на определените от производителя режими на рязане, обикновено е условие за постигане на качество на обработените детайли и за ефективно използване на енергия и разходни материали, а в някои случаи – за безаварийна работа на машината и условие за поддържане на гаранция на оборудването.
Vintech RCAM 11 предоставя пълна функционалност за задаване и настройване на режимите на рязане. Параметрите на режима на рязане се задават в Технологичните справочници и са част от Технологията на обработка.

Диаметър на рязане (керф)

Във Vintech RCAM 11 диаметърът на рязане е основен параметър за постигане на точност на размерите, като са възможни три начина за управлението му:

1. Диаметър на рязане = 0 и генериране на команди за безеквидистантно програмиране. Vintech RCAM 11 генерира траектории за обработка върху контурите на детайлите, с NC команди за управление на еквидистантното отместване на инструмента, а в съответен регистър на CNC системата се задава еквидистантна корекция със стойност 1/2 диаметъра на рязане.

2. Vintech RCAM 11 създава траектории, еквидистантно отместени спрямо контурите на детайла на 1/2 диаметър на рязане включва NC команди за управление на еквидистантното отместване, а в съответен регистър на CNC системата се задава корекция със стойност 1/2 от грешката в размерите. Когато диаметърът на рязане във Vintech RCAM 11 е зададен с достатъчна точност, стойността на корекцията в CNC системата е = 0.

3. Vintech RCAM 11 създава траектории, еквидистантно отместени спрямо контурите на детайла на 1/2 диаметър на рязане, и изключено безеквидистантно програмиране. При този начин точността на размерите се управлява само от CAM системата.

Изборът на начин за управление на точността на рязане се решава според възможностите на CNC машината и утвърдената производствена практика за осигуряване на точност на обработка.

Параметрите за управление на диаметъра на рязане са част от Технологията на обработка в CAM системата.

Обвивка

Обвивката е част от всеки блок. Представлява област за безопасност около детайла, която се добавя автоматично както към външния контур на детайла, така и към отвори и прорези.
Обвивката е предназначена да осигури възможност за построяване на режещи траектории на детайла.
• Обвивката се ограничава от затворен линеен контур, отдалечен най-малко на зададено разстояние от контура на детайла,
• Обвивката на дъги от окръжности се апроксимира с отсечки. Грешката от апроксимация е в посока навън от материала.

Вместо " зададено разстояние" във Vintech RCAM 11 се използва термина "диаметър на обвивка". Чрез диаметъра на обвивката се управлява разстоянието между съседни детайли и между детайл и границата на листа.
Два съседни детайла се разполагат най-малко на разстояние 2*Диаметър на обвивка, а спрямо границата на листа - на един "диаметър на обвивка".

Траектория

Vintech RCAM 11 създава траектория, като последователност от режещи ходове на центъра на инструмента за обработка на контур.

Траекторията се състои от: точка на пробиване, подход, работни ходове по контур, опционални траекторни елементи, недорез, отход, точка на гасене. Траекторията има посока – от точката на пробиване към точката на гасене. 

Траекторията е еквидистантно отдалечена от обработваемия контур. Посоката на отместване се определя автоматично според вида на контура на детайла. Размерът на отместване се задава в Технологията на обработка.

Видът траектория се определя автоматично от вида геометрия на контур: външен, незатворен, вътрешен, маркиращ. Траекторията може да бъде: външна, незатворена, маркираща, вътрешна (произволен голям отвор), малки отвори 1.група (най-малки отвори), малки отвори 2.група, малки отвори 3.група. Всеки вид траектория притежава собствени параметри, определени в технологията на обработка според технологичната среда и материала.

Траектория може да бъде създавана интерактивно или автоматично. В двата случая Vintech RCAM 11 извършва on-line контрол против припокриване на траекторията със себе си или с вече разположени обекти. Когато при създаване или редактиране на траектория системата не намери място за построяване на траекторни елементи със зададените стойности на параметрите в Технологията на обработка, траектория върху контура не се построява. Потребителят може да промени параметри и повторно да построи оставащите траектории.
Всички параметри на Траектория могат да бъдат променяни по всяко време.

Оптимизация на траектории

Във всеки момент Vintech RCAM 11 извършва on-line контрол и не допуска поставяне на траектория и траекторни елементи върху вече разположени обекти или други траектории.

Подетайлност

Vintech RCAM 11 създава маршрут за обработка според параметър подетайлност - обработка на всички контури от един детайл, преди да се премине към обработка на следващ детайл. Подетайлността може да се изключва.

Траекторни елементи

Vintech RCAM 11 позволява построяване на различни видове траекторни елементи върху траектории: Вход/Изход, Пропуск, Подход от съседна траектория, Илик, Вход от края на листа, Сегмент, Мост, Псевдомост, Преход, Преход със заобикаляне, Ъглова обработка, Катинар, Посока на траекторията, Режим, Общ срез.

Vintech RCAM 11 построява траекторни елементи автоматично, навън от материала. Всеки траекторен елемент се построява като резултат от on-line контрол против припокриване със съседните обекти.

Вход/Изход

Вход/изход на траектория е траекторен елемент с ориентация, съчетаващ пробиване, подход, отход, гасене и разстояние между подход и отход (недорез).

Видът и мястото на Вход/изхода се задават в настройки или интерактивно, а Vintech RCAM 11 изчислява и сглобява автоматично Вход/изхода към работните ходове по контура.

Върху прорези и траектории за маркиране Вх/изхода се "разглобява" автоматично.

Пропуск

Пропуск е ориентирана последователност от отход, точка на гасене, недорез, точка на пробиване и подход. Върху една траектория може да има много Пропуски. Всяка траектория трябва да съдържа един Вход/Изход. Ако няма такъв, но има дефинирани пропуски, Вход/Изход е първия създаден пропуск. Ако Вход/Изход и всички пропуски са изтрити от траекторията, траекторията се изтрива. 

Подход от съседна траектория

Подход от съседна траектория е подход, за който точката на пробиване лежи върху съседна съществуваща траектория. 

Илик

Илик е вариант на подход от съседна траектория. Съставен е от две части: илик в първата траектория и подход от илика към втората траектория. Позволява рязане на детайли с кратко време за пробиване.

Вход от края на листа

Вход от края на листа е траекторен елемент, при който точката на пробиване е върху границата на листа. Използва се за съкращаване на времето за пробиване и намаляване на количеството топлина в метала.

Посока на траекторията

Посоката зависи от вида на контура на детайла и Технологията на обработка. Посоката на траекторията може да бъде обръщана, при което системата автоматично разменя и ориентира Вход/Изходи, Пропуски и Ъглови обработки. 

Сегмент

Сегмент е част от траектория, ограничен между два пропуска или между Вход/изход и пропуск. Сегментът може да бъде изтрит или да му се добави прибавка. 

Мост

Мост е траекторен елемент, свързващ на две траектории. След поставяне на мост двете траектории се обедняват автоматично. Поставянето на повече от един мост върху две траектории води до промяна на топологията на тези траектории.
Отделен случай на мост е ъглов отрицателен мост.

Псевдомост

Псевдомост е траекторен елемент, който се поставя на две или повече траектории, без да ги обединява. Псевдомоста построява едновременно взаимно-ориентирани пропуски върху траекториите. 

Преход

Траекторен елемент, поставян интерактивно, който построява фиксирана серия от работни ходове, свързващи изход и вход на две траектории. Преходът позволява реализация на непрекъснато подетайлно рязане.

Преход с обхождане

Траекторен елемент, създаван интерактивно или полуавтоматично, който свързва две траектории с работен ход, без да гаси рязането. Vintech RCAM 11 изчислява криволинеен път на определено минимално разстояние между разположените обекти.

Ъглова обработка

Траекторен елемент, който се поставя интерактивно или автоматично върху траектории за обхождане на остри ъгли в контурите, наричан още "панделка".

Ъгловата обработка се построява към траекторията, в местата, където ъгълът на промяна на посоката на движение е по-голям от параметър. Видовете ъглови обработки са: панделки, закръгления и времезадръжки. 

Катинар

Траекторен елемент, който се поставя интерактивно, подобно на пропуск върху траекторията. Служи за заклинване на детайл към решетката, за ограничаване на деформациите на детайла или на скрапа по време на рязане.

Общи срезове

Vintech RCAM 11 създава общи срезове, като свързва съвместени траектории с бързи ходове. Съвместени траектории и общи срезове могат да бъдат създавани чрез ръчни, интерактивни и автоматични методи в системата.

Контрол против образуване на острови от неизрязани траектории

Vintech RCAM 11 позволява интерактивно построяване на мостове между разположени детайли, за които не е създадена Технология на рязане (детайли без траектории и маршрут). Системата не допуска образуване на острови от неизрязани траектории, като автоматично създава Технология на рязане.

Контрол на поредността при рязане с общи срезове

Vintech RCAM 11 създава последователности от общи срезове, гарантираща правилното обхождане на контурите на съвместените детайли. В карти за разкрой с общи срезове системата автоматично задава рязане на вложени контури и отвори, преди обхващащия контур на общия срез.

Контрол на поредността при непрекъснато рязане

При непрекъснато рязане, системата автоматично задава рязане на вложени контури и отвори, преди обхващащия контур с непрекъснато рязане.

NC програмиране

Vintech RCAM 11 генерира NC програми от Карти за разкрой с траектории и пълен маршрут. 
Vintech RCAM 11 записва информацията за движение на инструмента в машинно-независимо описание  - файл с формат XML. Структурата и съдържанието на XML файла са определени от ВИНТЕХ.
Генерирането се извършва чрез външна програма, наречена Постпроцесор. Постпроцесорът чете файла с формат XML и превежда обработката от Картата за разкрой към програма на езика за програмиране на конкретна CNC машина, в NC програма.
Постпроцесорите във Vintech RCAM 11 са отворени и настройваеми. Изискванията към постпроцесора се определят от възможностите на машина, CNC контролер и режещо оборудване. Постпроцесорът за конкретна машина се настройва еднократно, обикновено от доставчика на решението за термично рязане.

NC програми с възможност за управление на хода на обработката

В различни случаи, операторът на CNC машината има нужда да извършва действия свързани с измерване на отделни детайли, оценка на качеството на рязане, промяна на режима на рязане, продължаване на работата след прекъсване на рязането и др.

Специфична и особено важна характеристика на CNC машините за термично рязане е функционалността за бързо и сигурно управление на хода на NC програмата.

Съвременните CNC машини програмират обработката с NC програми със сложна структура, с подпрограми, със системни параметри и позволяват лесно управление на хода на изпълнение на NC програмата от операторския пулт.

При тях е възможно: Връщане назад по хода на програмата, комбинирано с палене върху или извън контура, Избор и обработката на конкретен контур и/или детайл; Автоматично гравиране вместо рязане; Предварително пробиване на стартовите отвори без специална NC програма; Тестово или работно изпълнение на NC програмата.

Vintech RCAM 11 позволява настройване за генериране на NC програми със структура, според възможностите на CNC системата.

NC програми с автоматично управление на режима на рязане

За някои машини за термично рязане Vintech RCAM 11 чрез NC програмата съобщава на CNC системата материала и дебелината на обработаемия материал.

CNC контролерът поддържа технологични таблици, в които за всеки материал, дебелина и вид траектория се съхраняват машинни настройки на режима на рязане.

При изпълнение на NC програмата CNC системата анализира дължината и формата на всяка режеща траектория и избира от своята База Данни машинните параметри и режимите на рязане за всеки вид режеща траектория.

Vintech RCAM 11 лесно се настройва да генерира NC програми, управляващи разнообразни параметри на водо-абразивни, газо-кислородни, лазерни или плазмени източници.

NC програми с технологични таблици

В някои машини за лазерно рязане, CNC контролерът поддържа технологични таблици, в които за всеки материал, дебелина и вид траектория се съхраняват машинни настройки на режима на рязане.

Vintech RCAM 11 анализира дължината и формата на всяка режеща траектория в блока, и според материала и дебелината на листа избира от БТС и задава в NC програмата номера на технологичната таблица за обработка на всеки контур.

В други лазерни машини технологичните таблици могат да се зареждат в CNC контролера от NC програмата.

Vintech RCAM 11 поддържа предефинируеми технологични таблици в своята база данни и позволява лесна настройка за генериране NC програми с технологични таблици.

Отчети

Vintech RCAM 11 генерира отчети и документи, включително технологични, организационни и търговски, на базата на отворени и достъпни за промяна документни шаблони. 
Създават се за всяка Карта поотделно или обобщено за всички карти в проект. 
Записват се в PDF, DFX или HTML формати.
Езикът на документите е езика на локализацията на системата.